Учебные пособия

  0 просмотров

Свидетельство об авторском праве

  173 просмотров

Өмірбаян

Шыныбекова Айжан Саханқызы, 1974 жылы 15 ақпанда Талдықорған облысы Көксу ауданының Талапты ауылында дүниеге келді. 1991 жылы Талапты орта мектебін алтын медальға бітірген. 1991 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің (қазіргі ҚазҰПУ) филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті  мамандығы бойынша оқуға түсіп, үздік бітірді.

Продолжить чтение
  149 просмотров

Autobiography

Aizhan Sakhanovina Shynybekova was born on February 15, 1974 in the village of Talapty, Koksu district, Taldykorgan region. In 1991 she graduated from Talapta Secondary School with excellent marks. In 1991, she entered the Almaty State University named after Abay (now KazNPU) on specialty  the Kazakh language and literature ,at the Faculty of Philology and graduated with honors.

Продолжить чтение
  188 просмотров

Biography

Tulbassova Botakoz Karabekovna - PhD, Associate Professor

Продолжить чтение
  162 просмотров

Өмірбаян

Төлбасова Ботакөз Қарабекқызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Продолжить чтение
  151 просмотров

Autobiography

           Utepkaliev  Serik  was  born  on  november 29, 1952  in  the  village  of  Utera, Dengiz  district, Guryev region, into  a  peasant  family. In  1961, he  entered  a  secondary  school  in  the  village  of  Uthera, and  in 1970  he  entered  the  school  name  F. Engels  in  the  village  of  Safonovka. He  graduated  from  high school  in  1970  and  entered  the  faculty  of  physics  and  mathematics  of  the  Guryev  pedagogical  institute. He graduated from a higher educational institution in 1974 with honors in the specialty "Teacher of Mathematics". He  received  his  professional  education  at  the  institute  as  the  owner  of  the  "Spedia  named  after  Lenin".

Продолжить чтение
  211 просмотров

Өмірбаян

Утепқалиев  Серік  Утепқалиұлы, 29  қараша  1952 жылы, Гурьев  облысы, Теңіз  ауданы, Утера ауылында  (облысында, ауданында, ауылында), қолхозшы  отбасында  дүниеге келді. 1961 жылы  Утера  ауылындағыорта  мектепке  түсіп, 1970  жылы  Сафон  ауылындағы  Ф.Энгельс. орта  мектепті  бітіріп, 1970 жылы Гурьев  педагогикалық  институтының  физика-математика факультетіне  күндізгі бөлімге  түсті. Жоғарғы  оқу  орынын  1974  жылы  «Математика  мұғалімі»  мамандығы  бойынша  үздік  дипломмен  бітіріп  шықты. Ол  институтта  «Лениндік  степендия»  иегері  болып  кәсіби  білім  алды.

Продолжить чтение
  217 просмотров

Өмірбаян

Урбисинова Гульмира Талгатовна - интерьер дизайнері, ҚР құрметті сәулетшісі, академик.

Продолжить чтение
  0 просмотров

Autobiography

Urbisinova Gulmira Talgatovna - interior designer, honorary architect of the Republic of Kazakhstan, academician.

Продолжить чтение
  225 просмотров

Autobiography

 Doctor of philology Almasbek Anykbekovich Maulenov has been a leading researcher at the Abay Research Institute at Al-Farabi Kazakh National University since September 1, 2017.  In order to publish a 50-volume collection of Abay Kunanbayev's works and promote Abay's work, the Institute conducted scientific and methodological seminars "Abaytanu" for teachers of universities, secondary schools and gymnasiums.

Продолжить чтение
  232 просмотров

Өмірбаян

Филология ғылымдарының докторы, қауым. профессор Алмасбек Анықбекұлы Мауленов әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай ғылыми-зерттеу инситутында 2017 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жетекші ғылыми қызметкері болып еңбек атқарды.  Осы институтта Абай Құнанбаевтың 50 томдық шығармалар жинағын шығаруға және Абай шығармашылығын насихаттау мақсатында ЖОО, орта мектептер мен гимназиялардың мұғалімдеріне арналған «Абайтану» ғылыми-әдістемелік семинарларын өткізді.

Продолжить чтение
  220 просмотров

МЫ НА КОРАБЛЕ ПОД НАЗВАНИЕМ ЗЕМЛЯ

Журнал "Фемида" №4 (328) 2023 г.

Скачать

  309 просмотров

Өмірбаян

Оспанова Жанар Мыктибековна

Продолжить чтение
  361 просмотров

Өмірбаян

КАМАЛОВА ГАУХАР ӘБДУМҮТӘЛІПҚЫЗЫ

Продолжить чтение
  1 просмотров

Biography

Tulekova Gulzhan Khazhmuratovna was born on April 21, 1973 in a family of teachers in the village of Aksuat, Aksuat district, Semey region, now (East Kazakhstan region).

Продолжить чтение
  377 просмотров

Награждение

Скачать

  336 просмотров

Autobiography

EDUCATION:

2006-2010

D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University (Bachelor's degree) specialty 050806 "Agroengineering"

2010

awarded the academic degree Bachelor of agricultural engineering

Продолжить чтение
  423 просмотров

Өмірбаян

БІЛІМ:

2006-2010

Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті. Д. Серікбаева (бакалавриат) 050806 "Агроинженерия"мамандығы

2010

академиялық дәрежесі берілді агроинженерия бакалавры

Продолжить чтение
  0 просмотров

Autobiography

Rassima Salimbayeva – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Educational Program «Ecology» of «Narxoz University».

Продолжить чтение
  416 просмотров