Өмірбаян

Тілдерді меңгеруі: қазақ және орыс тілдері – еркін, неміс және ағылшын тілдері – сөздікпен.

 

Компьютерлік дағдылары: Windows, Internet Explorer, PowerPoint т.б. бағдарламалар.

Еңбек өтілі:

- Ақсу қаласындағы № 1 жалпы білім беретін орта мектебінің орыс тілі және әдебиеті мұғалімі (1992-1993 ж.);

- Павлодар қаласындағы Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернатының орыс тілі және әдебиеті мұңалімі (1993-1994 ж.);

- С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ізденушісі – қауымдастырылған профессоры (1994-2017 жж.);

қазіргі таңдағы лауазымы: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университетінің қауымдастырылған профессоры;  

Оқыту пәндері: Орыс тілі (қазақ аудиториясында), Қазақ тілі (орыс аудиториясында);

Орыс тілі теориясының негіздері, Тілдік қарым-қатынас бойынша практикум,

Жазбаша аударма практикасы («Аударма ісі» мамандығы бойынша оқитын студенттерге);  

«Қазақ және орыс тілдерінің салыстырмалы грамматикасы», «Тіл білімінің қазіргі бағыттары», «Этнолингвистика и лингвострановедение» атты авторлық курстары т.т. 

Кәсіби білктілігі: 10.02.20 – салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы тіл білімі мамандығы бойынша филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның қорғауы (29.04.2010 ж., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, ДК 14.29.02)

ғылыми дәрежесі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен филология ғылымдарының кандидаты (23.09.2010 ж., № 8 хаттама);

академиялық атағы: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Ғылыми кеңесінің шешімімен аталмыш университеттің доценті (24.11.2010 ж., № 4 хаттама);

басқа да атақтары: Халықаралық ақпараттандыру академиясының толық мүшесі (2014ж.);

Ғылыми зерттеу аясы: Типологиялық және салғастырмалы тіл білімі, Этнолингвистика

Лингвомәдениеттану, Когнитивтік лингвистика, Когнитивтік терминтану т.б.;

Аудармашылық қызмет:

-  Мәшһүр Жүсіп Көпеев Шығармалар жинағының 11 томының аудармасы («Проза Машхур Жусипа Копеева: перевод с казахского» атты ғылыми еңбек. – Павлодар: Павлодар облысының Павлодар: Павлодар облысының әкімшілігі, 2013. – 205 б.);

- әр жанрдағы мәтіндерді аудару;

- ресми іс-қағаздарды аудару;

Мәшһур Жүсіптің мәдени мұрасын зерттеу және насихаттауға қосқан зор үлесі үшін Мәшһүр Жүсіп атындағы Алтын медаль (2013 ж.);

«С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы» журналының редакциялық алқа мүшесі (2015 жылғы «09» шілде айының №6/107/ 320 бұйрығы бойынша);

Филология ғылымдарының магистрін даярлау (2014-2015 ж., 2016-2017 ж.);

Ғылыми жұмыстарға пікір беру:

- филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған Хабиболло Холович Мирзоевтың «Лексико-семантическое поле HORSE / АСП в английском и таджикском языках» атты докторлық диссертациясының авторефератына пікір; 10.02.20 – салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы тіл білімі мамандығы бойынша (С. Айни атындағы мемлекеттік педагогикалық институтының ағылшын тілі кафедрасы. – Душанбе қаласы, 2014 ж.);

- филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған Әйгерім Пшембайқызы Шақарманның «Концептуальные основы религиозного дискурса» атты кандидаттық диссертациясының авторефератына пікір (К. Карасаев атындағы Бишкек гуманитарлық университетінің қырғыз тіл білімі кафедрасы. – Бишкек, 2015 ж.);

- «Лексико-семантическая интерференция казахского языка в русской речи билингвов» атты М. Т. Тезекбаевтың монографиясына пікір. – Павлодар, 2015 ж. т.б.;

- Павлодар облысы ұстаздарының жұмыстарына пікір: «Комплексный анализ текста» атты «Орыс тілі» пәнінен Бағдарламасына (жалпы білім беретін мектептерінің 10-11 сыныптарына арналған), «Сложные случаи орфографии и пунктуации» атты «Орыс тілі» пәнінен Бағдарламасына (жалпы білім беретін мектептерінің 10-11 сыныптарына арналған) т.б.

Мектеп оқушыларының пәнаралық олимпиада мен ғылыми жобалар сайысына дайындау бойынша ғылыми жетекші (Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия интернаты, 2011-2014 жж.); 

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу мақсатында ҚР Білім және ғылым Министрлігінің өкілі (2006 ж., 2017 ж.);

Жоғары оқу орындарының мемлекеттік аттестациядан өткізу мақсатында ҚР Білім және ғылым Министрлігінің жанынан құрылған аттестациялық комиссияның мүшесі (2011ж.); 

«Іс-қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізу» курсының оқытушысы (университеттің құрылымдық бөлімшелерінің мамандарына арналған; Павлодар қаласы, 2006 ж.);

«Ана тілі» бағдарламасының соавторы (Павлодар облысы бойынша, 2007 ж.);

«Тіл шебері» атты облыстық сайыстың комиссия мүшесі (2014 ж.).

Біліктілікті жетілдіру:

- «Электрондық оқу басылымдарын әзірлеу» атты курсты тәмамдау сертификаты (2009 ж.);

- «Ақпаратандыру компьютерлік технологияларды оқу үрдісінде қолдану» атты курсты тәмамдау сертификаты (2010 ж.);

- «Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесі» атты курсты тәмамдау куәлігі (Мәскеу қаласы, 2011 ж.);

- А.С. Пушкин атындағы Мәскеу мемлекеттік орыс тілі Институның біліктілікті жетілдіру Факультеті негізіндегі ғылыми ізденіс (Мәскеу қаласы, 2011 ж.);

- «Қазіргі риториканың мәселелері» атты курсты тәмамдау сертификаты (Кемерово қаласы, 2012 ж.);

- «Когнитивтік лингвистиканың жаңа парадигмалары мен жаңа шешімдері» атты X Халықаралық қысқы ғылыми мектеп негізіндегі ғылыми ізденіс (Павлодар қаласы, 2012 ж.);  

- «В.В. Радлов и духовная культура тюркских народов» атты I Халықаралық Интернет-конференцияға қатысқан үшін диплом (Казань қаласы, 2012 ж.);

- «Thomson Reuters базасына енетін журналдарға ғылыми мақалалар жариялау алгоритмі» атты семинар жұмысына қатысқан үшін сертификат (Павлодар қаласы, 2012 ж.);

- «Elsevier баспасында ғылыми мақалалар жариялау алгоритмі» атты семинар жұмысына қатысқан үшін сертификат (Павлодар қаласы, 2012 ж.);

- «Дистанциялық білім беру технологиясы бойынша оқыту» атты курсты тәмамдау сертификаты (Павлодар қаласы, 2013 ж.);

- III Халықаралық ғылыми конференция жұмысына қатысқан үшін сертификат (Австрия, 2014ж.);

- «Қазіргі лингвистика және XXI ғасырдың зерттеулері» атты Халықаралық ғылыми конференция жұмысына қатысқан үшін сертификат (Кемерово қаласы, 2014 ж.);

- «1920 жылдың модернизм әдебиеті: акмеизм, футуризм» атты курсты тәмамдау сертификаты (Павлодар қаласы, 2016 ж.);

- II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысқан үшін сертификат (Китай: Шанхай, 2016 ж.);

- «Инновация түрлері. Басты бағыттар. Инновациялық гранттар. Грант түрлері» атты семинар жұмысына қатысқан үшін сертификат (Астана қаласы, «Технологиялық даму ұлттық Агенттігі» АҚ, 2016 ж.);

«How to Publish Academic Journal Articles in the Social Sciences and Humanities» атты семинар-тренинг жұмысына қатысқан үшін сертификат («NU Graduate School of Education», Астана қаласы, 2016 г.);

Ғылыми еңбектері мен ізденістері (куәлік, патент): 130-ға жуық еңбектің авторы

Қосымша мәлімет:

- авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі (2014 жылдың «26» мамыр айы);

- ғылыми жобалар сайыстарын ұйымдастыруы мен өткізуіне, мектеп оқушыларын пәнаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар сайысына даярлауына (2011-2016 жж.) қосқан үлесі үшін алғыс хаттар.

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

CURRICULUM VITAE
Summary