Жақсыбаев Мелдебек Жұмабекұлы

Ғылымы атақтары мен дәрежелері Химия ғылымдарының докторы (2010 ж.); химия ғылымдарының кандидаты (1993 ж.);                                          доцент (1996 ж.)  

Бітірген оқу орындары

Әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультеті (1981 ж.)

                                                

  Қызмет істеген жерлері

«Кентау правдасы» газетінің корректоры (1975-1976 ж.ж.), әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, химия факультетінің студенті (1976-1981 ж.ж.), Қазақ ҒА «Мұнай, газ және табиғи тұздар» институтының инженері, қазіргі Атырау қаласы (1981-1984 ж.ж.), әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, химия факультетінің аға инженері, ғылыми қызметкері (1984-1993 ж.ж.), ҚР ІІМ-нің  Академиясы – доцент, кафедра бастығының орынбасары, бөлім бастығы, полиция полковнигі (1993-2007 ж.ж.), Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің доценті (2007-2011 ж.ж.), 2012 жылдан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, жаратылыстану-география институтының доценті.

 

Негізгі ғылыми бағыты, ашқан жаңалықтары мен өнертабыстары

Ауыл шаруашылығы өсімдіктері зиянкестерімен күресуде пайдаланылатын феромондар мен аттрактанттардың негізгі құрамдас бөлігі болып табылатын органикалық қосылыстарды каталитикалық синтездеудің негіздері.

 

 

         Докторлық диссертация тақырыбы:

«С623   ацетилен қосылыстарын модифицирленген каталитикалық мыс жүйелерінде стереоталғамды гидрлеу»

         Ғылыми еңбектері:

90-нан астам ғылыми,  оқу-әдістемелік еңбектері жарияланған, оның ішінде 1 монография, 4 оқу құралы, авторлық куәліктер бар.

 

Негізгі еңбектері:

 

1.  Zhaxibayev M.Zh., Pak A.M., Kartonozhkina O.I. About modified copper catalysts for synthesis of biologically active substances //4th International Symposium on supported reagents and catalysts in chemistry university of standrewis. – Shotland. - UK, - 2-6 Yuly, 2000.

2. Жаксибаев М.Ж.,  Картоножкина О.И., Абылкасова Г.Е., Издебская Г.Т., Мамбетказиева Р.А., Пак А.М. Медные и модифицированные медные катализаторы в стереоселективном гидрировании 5, 17 докозадиина //Журнал прикладной химии. – Москва, - 2002. -  Т. 75. - вып. 7. - С.1118-1120.

 3.  Pak A.M., Kartonozhkina O.I., Zhaxibayev M.Zh. Modified copper catalysts in synthesis of pest pheromone components //7th CAFC the Seventh International Symposium on Catalysis Applied to Fine Chemicals October 23-27. – 2005. – Bingenmainz, - Germany. 

 4 .   Zhaxibayev M.Zh., Pak A.M., Zharmagambetova A.K., Zamanbekova A.T. Copper-complex catalysts fixed diethanolamine on the support in stereoselective hydrogenation of acetylene derivatives //The VIII International Symposium on catalysis Applied to Fine Chemicals. - Pallanza-Venania (Italy), 16-20 September, - 2007.

  5.  Жаксибаев М.Ж. Стереоселективное гидрирование ацетиленовых производных на меднокомплексных катализаторах, закрепленных лигандом на носителе (γ-Al2O3) //Доклады НАН РК. – 2007. -  №2. - С.64-67.

   6.    Жаксибаев М.Ж., Малыхин С.Е., Ларичев Ю.В., Пак А.М. Изучение реакции селективного гидрирования ацетилена на медных  катализаторах методами квантовой химии //Кинетика и катализ. – 2008. -  Т. 49, №4. – Москва. - С.552-555.

 7.  Жаксибаев М.Ж. Каталитический синтез компонентов феромонов вредных насекомых //Узбекский химический журнал. – 2008. - Ташкент, - №2. - С.44-48.

 8.       Жаксибаев М.Ж., Жармагамбетова А.К., Пак А.М. Селективное и стереоселективное гидрирование ацетиленовых производных на медных и палладиевых нанесенных катализаторах. – монография,  Алматы: ООНИиРИР Акад. МВД РК, Институт орг. катализа и электрохимии МОН РК, 2008. - 256 с.

9. Жаксибаев М.Ж., Пак А.М. Стереоселективное гидрирование 5,17-докозадиина на медных катализаторах, Изв. НАН РК, сер.хим. и технологии, № 6, 2011.-С.3-7.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Из истории развития информатики в Казахстане
Өмірбаян