Өмірбаян

Сергей Жданов 27 тамыз 1955, N дүниегекелген. Боровой Кемеровская обл. 1972 жылыӨскеменқаласыныңжоғарыоқусанының 7 бітірген. 1977 жылы «Минералды» мамандығыбойынша, тау-кен Кузбасс политехникалықинститутының (Кемерово) факультетінбітіргенжәнебіліктіболды «тау-кенинженері-байыту».

      1977 жылдан 1978 жылғадейін 1983 1978 жылданбастапкәсіпорынэкспедицияны № 111. ұсақтаужәнескринингтік инженер технолог болыпжұмысістеді, олбіліктіжұмысшы, кен-байытуфабрикасының, соданкейін бас инженеріболыпжұмысістеді, ондаолбіріктіругеЕртіс полиметалл ауыстырылды. 1983 жылдан 1984 жылдарыzav.gruppoy институты ВНИИцветметболыпжұмысістеді.

     1984 жылыкелісімшартбойыншаҚиырСолтүстік «Indigirzoloto» аттышахтадажұмыс барды «Якутзолото». Мұнда 1989 жылғадейін бригадир кенбайытуovermanмансап, аға технолог комод кенішіндеболыпжұмысістеді.

      1989 жылы тау-кенSusumanskyбағдарламалықауыстырылды «Severovostokzoloto». МұнданегізіненSusumansk ТКБК комод, шахтаныңбайытубөлімініңбастығыболыпжұмысістеді. 1998 жылыШығысҚазақстанРеспубликасындатұрақтытұруғакетіпқалған

      Ондаол тау-кенқауымдастықтар, денеөңдеузауытыныңzav.gruppoyжобалау институты «Казгипроцветмет» Бас, «Қазақмыс» корпорациясыөңдеузауытыныңбастығыныңорынбасарыжәне директор бас шкаф болыпжұмысістеді. 2000 жылдан 2004 жылғадейін 2004 жылданбастап 2007 жылғадейін бас комод АҚ MMC «Алтын Аймақ» болыпжұмысістеді. - Негізгі комод ЖШС «Satpaevsk титан Mines». 2007 жылданбастапжәнеқазіргіуақыттаөндіружәнетехникалықбөлімініңбастығыболып ЖШС «Алтай Кен-Bayytu» жұмысістейді.

      Оныңзерттеулербарысындажәнежұмыспенқамтукезеңіндебірнешерет Белоусов кен-байытуфабрикасыныңмарапатталдыкөліккежұмысістейтін, 2000 жылы, рахметжәнеақшалайнаградалармарапатталды. Жұмыс іссапарымен Перуде (1992), Канадада (1996), Қытайда (2005 ж), Швецияда (2011) болдым.

      40-қа жуық ғылыми мақалалар, кенді қайта өңдеуші өндіріс жобаларының техникалық регламенттері және технологиялық бөліктерін әзірлеу бойынша, сондай-ақ өндірісті эксплуатациясаға қосу және жаңа технологияларды енгізу бойынша жұмыстарым бар. Негізгі мамандану – құрамында алтыны бар кендер мен құмды өңдеу.

      Менің тікелей қатысуыммен келесі сұрақтар шешілді:

      - «Ольчан» кенішінде шлюзді жуу қондырғыларын автоконтейнерлі шаю;

      - Мәңгі салқын құрамында алтыны бар құмды даярлау кезінде көлік және өңдеу кешендерін енгізу;

      - «Холодный» кенішінде шлихті байытушы зауытын іске қосу және жаңа технологияларды енгізу;

      - «Светлый» кеніндегі байыту зауытында алтынды цианидті алу технологиясын енгізу;

     - гравитациялық концентранттардан алтынды пирометаллургиялық жолмен алу технологиясын енгізу;

    - Белоусов кен орнында полиметалл кендерін байыту кезінде цианидсіз технологиясын енгізу;

    - Белоусов байыту зауытында технологиялық сызбасын қайта құрастыру;

      - Николаев байыту зауытында технологиялық схемасын қайта құрастыру;       - «Большевик» кен орнындағы құрамында алтыны бар упорлы кендерін байыту технологиясын енгізу;

     - Сәтпаев кен орнынжа титан кенін байыту бойынша зауытты іске қосу;

      - «Секисовское» кен орнында алтын өндіру зауытын іске қосу.

       2007 жылдан бастап «Oriental Co.Ltd» инжинирингтік фирмасының бас сарапшысы болып қызмет атқарудамын. Mining World Central Asia халықаралық көрмесі шеңберінде тау-кен және металлургия саласы бойынша халықаралық конференцияларда белсенді қатысамын.

        2014 жылдың қараша айында Халықаралық ақпараттандыру академиясының корреспондент-мүшесі болып сайландым.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Есымханова Зейнегуль Клышбековна
Autobiography