Өмірбаян

С.Т. Төлеуханов 1951 жылдың 27 мамырында Алматы облысының Октябрь ауылында туылдым.

 

1968 жылы Кеңес Одағының Батыры Мұсабек Сеңгірбаев атындағы ОМ бітірдім, сол жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің биологиялық факультетіне түстім, ал 1973 жылы аталған университеттің (қазірде Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ) биология факультетінің биофизика кафедрасын аяқтадым.

1973 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де – стажер-зерттеуші, аспирант, кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, аға оқытушы, доцент, профессор, биология факультетінің оқу ісі жөніндегі орынбасары, биология және биотехнология мәселелері ҒЗИ-нің директоры, университеттің студенттер ісі бойынша проректоры, ҚР жоо-ры оқытушыларының біліктілігін арттыру Институтының директоры, биология және биотехнология факультетінің биофизика және биомедицина кафедрасының меңгерушісі қызметтерін атқардым және атқарудамын.

1981 жылы адам және жануарлар физиологиясы мамандығы бойынша (03.00.13) «О суточной динамике оптических и электрических свойств биологически активных точек кожи человека и животных» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғадым.

1997 жылы адам және жануарлар физиологиясы мамандығы бойынша (03.00.13) «Хронофизиология биоактивных точек человека и животных» тақырыбында докторлық диссертация қорғадым. Доцент ғылыми атағы 1986 жылдың 7 мамырында берілді, ал профессор ғылыми атағы 1999 жылдың 12 ақпанында берілді.

ҒЗЖ бойынша бірқатар жобалар мен бағдарламалардың ғылыми жетекшісі мен негізгі орындаушысы болып табыламын: «Исследование временной организации биофизических и физиологических особенностей организма человека и животных в норме и при адаптации к экстремальным факторам окружающей среды»; «Изучение хроноструктурных параметров жизненно важных органов организма в условиях воздействия стрессовых факторов в среде обитания человека»; «Изучение хроноструктурных параметров жизненно важных органов организма в условиях воздействия стрессовых факторов в среде обитания человека»; «Исследование хронобиологических механизмов действия стресс–факторов на функциональные системы и способы компенсации нарушенных функций»; «Синтез и изучение физиолого-морфологических механизмов действия наноэнтеросорбента «Инго-2» на организм животных»; «Разработка технологии получения биотоплива-биодизеля, а также масел в условиях сверхкритических сред»; «Разработка научных основ выделения высокоэффективных фитопрепаратов из некоторых растений, произрастающих на аридной зоне Казахстана»; «Исследование миелостимулирующих свойств фитопрепаратов»; «Физиолого-биохимическая оценка выращиваемых рыб (осетровых) при кормлении специализированными кормами и воздействии иммуномодулятора»; «Разработка научных основ выделения высокоэффективных фитопрепаратов из некоторых растений, произрастающих на аридной зоне Казахстана» және басқалар.

Магистрлік, кандидаттық және докторлық диссертациялардың ғылыми жетекшісі болып табыламын. Менің жетекшілігіммен 40 магистрлік, 14 кандидаттық және 4 PhD диссертациялары қорғалған.

Қолданбалы биофизика, экологиялық физиология, хронобиология, хрономедицина, акупунктура және нанобиология салаларының маманы болып табыламын.

600 ғылыми еңбектерім жарияланған, соның ішінде монографиялар, оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулықтар, предпатенттер, патенттер және авторлық куәліктер.

2000 жылы Халықаралық ақпараттандыру академиясының толық мүшесі (академигі) болып сайланды, 2006 жылы Қазақстан Жоғары Мектебінің Ұлттық ғылым академиясының толық мүшесі (академигі) болып сайланды, 2015 жылы РЖА (РФ) мүше-корреспонденті болып сайланды және РЖА (РФ) «Ғылым мен білім берудің еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы берілді, ал 2016 жылы 2006 «Хронобиологиялық ғылыми мектебінің негізін салушы» құрметті атағы берілді РАЖА (РФ).

«ҚР жоо үздік оқытушысы» конкурсының екі дүркін жеңімпазы (2008 ж., 2014), әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биологиялық факультетінің үздік үздік оқытушысы (2008), ғылым мен техниканың дамуына қосқан үлесі үшін Мемлекеттік стипендия иегері (2008-2009 жж., 2010-2011жж., 2012 және 2014 жж) болып табыламын, Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың Құрмет грамотасымен (2009ж), А.Байтұрсынов атындағы медальмен (2009 ж), РЖА (РФ, 2015 ж) «Labore et scientia – Еңбекпен және біліммен» орденімен мараптталғанмын.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  биология және биотехнология факультетінің, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы биология және биотехнология мәселелері ҒЗИ ҒТҚ ғылыми кеңесінің, университет ректораты және ғылыми кеңесінің, ғылыми журналдар:ҚазҰУ хабаршысы «Биология сериясы», ҚазҰУ хабаршысы «Экология сериясы», «Ізденіс-Поиск», "Валеология: теория и практика", «Проблемы эволюции открытых систем», редколлегиясының, ҚР Кабмин биология ғылымдары бойынша жоғары ғылыми-техникалық комиссиясының, ҚР білім және ғылым саласындағы бақылау бойынша Комитеттің сараптау комиссиясы Президиумының, ҚР биологиялық және ауылшаруашылық ғылымдары саласында Мемлекеттік сыйлықтарды тағайындау бойынша сараптама комиссиясының (2010 ж. қазіргі уақытқа дейін) мүшесі болып табыламын.

Халықаралық және республикалық ғылыми конференциялардың белсенді қатысушысы болып табыламын. Әлемнің келесі елдерінде ғылыми баяндамалар жасадым: Ресей, қырғызстан, Өзбекстан, Украина, Египет, Пәкістан, Германия, Канада, Эквадор, АҚШ, Израиль, Оңтүстік Корея, Түркия, Испания.

 

Маңызды мақалалары:

 1. О физико-химических механизмах действия лазерного излучения. Алма-Ата: МВ и ССО КазССР. – 1986. – 47 с.
 2. Оценка состояний биокибернетических систем по биоритмологическим показателям на принципах распознавания образов. – М.: ИКИ. – 1994. – 41 с.
 3. Хронобиология и хрономедицина. – Алматы: Қазақ университеті. – 1996. – 203 с.
 4. Ритм, здоровье, жизнь. - Алматы: Қазақ университеті. – 1998. – 245 с.
 5. Временная организация биологических систем. - Алматы: Қазақ университеті. – 1999. – 157 с.
 6. Физиология человека и животных. - Алматы: Қазақ университеті. – 2001. – 128 с.
 7. Эндокринология. - Алматы: Қазақ университеті. – 2002. – 219 б.
 8. Қалыпты физиология. - Алматы: Қазақ университеті. – 2006. – 141 б.
 9. Очерки альтернативной медицины. - Алматы: Қазақ университеті. – 2007. – 163 с.
 10. Адам физиологиясы. - Алматы: Қазақ университеті. – 2007. – 308 б.
 11. Биофизика. -Алматы: «Полиграфкомбинат» ЖШК. - 2012. 304 с.
 12. Предпатент РК № 6009. Способ оценки функционального состояния млекопитающего. Официальный бюллетень. Алматы, № 3-1 (23), 1998, с.75.
 13. Предпатент РК №6010. Способ оценки функционального состояния млекопитающего по структурным параметрам биологических ритмов. Официальный бюллетень. Алматы, № 3-1 (23), 1998, с.75.
 14. Предпатент РК № 6011.Способ Тулеуханова оценки функционального состояния млекопитающего по структурным параметрам биологических ритмов. Официальный бюллетень. Алматы, № 3-1 (23), 1998.
 15. Иммуностимулирующее средство. Инновационный патент № 25858. Заявка № 2011/0799.1 от 14.07.2011г. Опубликовано 16.07.2012 г. бюлл. № 7.
 16. Применение комплекса оксалата 1-(2-этоксиэтил)-4-ацетилокси-4-нонилпиперидина с ß-циклодекстрином в качестве иммуностимулирующего средства. Инновационный патент № 25859. Заявка № 2011/0800.1 от 14.07.2011г. Опубликовано 16.07.2012 г. бюлл. № 7.
 17. Способ получения иммуностимулирующего средства. Инновационный патент № 27707. -Бюлл. № 12, с.1-6. 18.12.13 г.
 18. Способ получения иммуностимулирующего средства из растительного сырья. Инновационный патент № Заявка № 2013/0956.1 от 18.07.2013 г. Зарег. в Госреестре изобр. РК 16.05.2014 г.           
 19. Способ получения экологически безопасного топлива. Инновационный патент № 30549. Заявка № 2014/1937.1 Зарег. в Госреестре изобр. РК 21.10.2015 г. и др.
 1. Effect of Perfluorodecalin on Viability of Ehrlich Ascites Tumor Cells  under Conditions of Hypoxia. (импакт-фактор 0,366) Bulletin of Experimental Biology and Medicina, Vol. 152. No. 3. January, 2012 Oncology. - р. 353-356.
 2. Effect of the nanostructured carbon sorbent “Ingo-2” and cadmium chloride on limfodynamic and composition of lymph. Advanced Materials Research Vols. 602-604(2013) pp 273-277 Online available  since 2012/Dec/13 at www.scientific.net (2013) Trans Tech Publications, Switzerland. (Impact Factor 0,144).
 3. Влияние перфтордекалина на жизнеспособность клеток асцитной карциномы Эрлиха в условиях гипоксии. Бюлл. экспер.биологии и медицины (импакт-фактор 0,305). т.152, вып.9. - М.- 2011. - с.323-326.
 4. Противораковое действие этанольного экстракта листьев облепихи (Hippophae rhamnoides L.) на клетки острой миелоидной лейкемии человека in vitro ж. Бюлл.экспер.биологии и медицины. - М., 2014.  Том 158, № 8. - с. 221-225 (импакт-фактор 0,366).
 1. Tumor microenvironment promotes dicarboxylic acid carrier-mediated of succinate to fuel prostate cancer mitochondria. // Amer.J. Cancer Res. 2015, 5(5)/ P – 1665-1679 (Impact Factor 2,987).
 2. Research of the Mechanism of Recognition of Cancer Cells by T-lymphocytes of Immune System. Physics and Chemistry of this Mechanism. // Research Journal of Medical Sciences. 2015, 9(4). P. – 237-239 (Impact Factor 2,097).
 3. Cooperative antiproliferative and differentiation – enhancing activity of medicinal plant extracts in acute myeloid leukemia cells. // Biomedicine Pharmacotherapy. 2016, 82. – P. 80-89 (Impact Factor 2,167).

 

жұмыс тел.:    (7272) 377-36-06

үй тел.:  (7272) 360-84-71

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Autobiography
Assessment of the Company’s Performance in Light o...