Еуразиялық түркі шежіре аңыздары

Аңдатпа

 

Кітап 11 тараудан құрастырылды.

Бірінші тарау Адам, Адамның жаралғаны, оның ұлдары, үрпақтары туралы айтылады. Шежіренің басталғаны, ол туралы аңыздар.

 

Екінші тарауда көне түрік елдері, оның ішінде сумер және шумерлер, яғни бүкіл әлемге белгілі мәдениетті ел туралы әңгіме айтылады.

Үшінші тарауда Гомердің «Илиада» кітабінда «Троянская войнада» қандай елдер соғысты, өз ара қандай жақындығы бар екенін және олардың түрік еліне қандай жақындығы болғаны көрсетіледі, оның ішінде «аргундарға» (арғындарға).

Төртінші тарауда автор көне түрік елдерінің Тәңір дінге сенгендігін көзқарас ретінде көрсетеді. Автор берік тірегі ретінде Р.Безертиновтың «Древнетюркское мировоззрение «Тенгрианство» кітабын пайдаланыды. Әгімелескенде, оның айтуы бойынша  Татарстан мектептерінде Тәңір дінін көзқарас ретінде оқытатын көрінеді, өздерінің діні Ислам болсада.

Бесінші тарау түрік елдерінің шежіре сызбасын келтіріп, белгілі түрік елдері туралы қысқаша айтылады. Олардың қалай қайда көшіп кеткенін, олардың кай кезде, кім болып, кайда экспансия жасағаны көрсетіледі. Европа Азиядағы елдердің жақындығын, түрік елдерінің этникалық байланысын, олардың көне мәдениеті болғандығын білдіреді.

Алтыншысы тарауда Қазақ елінің шежіресі, әрбір елдің ата-бабалары 12 буынға дейін көрсетіледі, олардың бірімен - бірі жақындығы және шет елдермен қандай жақындық байланысы болғандығын.

Жетінші тарауда қазақтың аты шықпай қалған батырлары және олардың істеген әрекеттер туралы айтылады.

Сегізінші тарауда Қазақстанның «қазақ» атты елдердің Шығыс Европаның, оның ішінде Ресейдегі «русские казакимен» қандай жақындығы бар екендігі көрсетіледі. Шынында  бұлардың түбі бір ел болып көрінеді. Және «русские» деген кім, кай елден құралған?

Тоғызыншы тарауда Көктің (Аспанның) ұлдары көне елдерден бастап және белгілі көсемдерді, Көктің ұлы ретін

де көрсетіледі. Оның ішінде көне көсемдер Модэ, Атилла, Шынғысхан тағы басқалары...және кейінгі көсемдер В.Ленин, И.Сталин тұралы. Автор  Көктің ұлы, «культ личность» туралы өз пікірін айтады.

Оныншы тарауда Қазақстан Кеңес үкіметін кім басқарғанын  көрсетіледі.

Онбірінші тарауда Өлеңдер, автордың бірең-сараң тұңғыш өлеңдері оқырмандардың сынауына жазылған.

Автор күні бұрын қателік кетсе, кейбір сөздер басқа авторлардан алынып, түзу талқыланбаса жаңа көзқараспен, кешірім сұрайды.

Мазмұн.

 

1. Тарау Адам және шежіре -  2 бет

2. Сумер және Шумер - 7

3. Тарау «Троянская война» және түрік елдері. - 10

4. Тарау Тәңір дініне көзқарас. – 17

5. Тарау Түрік елдері    -  30

6. Тарау Қазақ елдері    -  52

7. Жазбаға кірмей қалған батырлар (ХVІІ- ХVІІІ)  -  96

8. Тарау Шығыс Еуропаның «казакилары», олардың Азия қазақпен жақындығы. - 107

9. Тарау  Қөктің (Аспанның) ұлдары -111

10. Тарау Қазақстан елін басқрушылары -134

11. Тарау Өлеңдер - 137

 

Библиографиялық тізімі - 146

Мазмұн -146

 

Томпиев Калиұлы Қазкен Балхаш қаласының тумасы (Қазақстан Республикасы). Маманы инженер-құрылысшы. Қызметі көбінесе ғимарат, құрылыстар жобалаумен өтті, инженер-жобалаушы, ГИП... Үй-құрылыс жобалау директоры. 1980 ж. «Заслужанный строитель Каз. ССР» атағымен марапатталды. Член-корреспондент, 2012 ж. Академик Международной Академии Информации (МАИН). Зейнеткер, өздік қумарлығымен тарихты оқып білді, жазушы әрекеттерімен шұғылданады, біраз кітап шығарды, оның ішінде орыс тілінде «О тюркских племенах и народах Азии и Европы» және «Очевидное и Вероятное» кітабтары.
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Ұлттық әдебиеттану әлемі
О тюркских племенах и народах Азии и Европы