Медетбекова Айсулу Темиргалиевна

Туған кезі / Дата рождения/date of birth

19 қаңтар 1963 жыл

19 января 1963 года

January 19, 1963

Туған жері / Место рождения/place of  birth

Көкшетау  облысы,Еңбекшілдер ауданы,Казгородок ауылы

Кокчетавская область, Энбекшилдерский район, село Казгородок

Kokshetau region, Enbikshilder district, Kazgorodok village

Ұлты / Национальность/nationaliy

Қазақ

Казашка

Kazakh

Білімі / Образование/Education

Жоғары

Высшее

Higher

Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы / Год окончания и наименование учебного заведения/ Graduation year and name of the educational institution

1986 жыл, Абай атындағы Қазақ Педагогикалық Институты.

1986 год, Казахский Педагогический Институт имени Абая.

1986, Kazakh Pedagogical Institute named after Abay

Мамандығы бойынша біліктілігі /

Квалификация по специальности/
qualification

Тарих және қосымша құқық негіздері мұғалімі

Учитель истории с дополнительной специальностью право

History teacher with additional specialty law

Шетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін білуі / Владение иностранными

языками и языками народов СНГ/ Knowledge of foreign languages and languages of the peoples of the CIS

Қазақ тілі - ана тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі – сөздікпен.

Казахский язык – родной,

русский язык – свободно,

Английский язык – со словарем

Kazakh language is native,

Russian language - fluent,

English language - with dictionary

Ғылыми дәрежесі,

ғылыми атағы /

Ученая степень, ученое звание / Academic degree, academic title

2009 жыл - Педагогика ғылымдарының кандидаты,

2015жыл -   Халықаралық ақпараттандыру Академиясының корреспондент- мүшесі.

2009 год - Кандидат педагогических наук,

2015 год - член-корреспондент Международной Академии информатизации

Candidate of Pedagogical Sciences,

2015 - Corresponding Member of the International Academy of Informatization

Мемлекеттік және ведомствалық (ҚР министрлігі) наградалары, құрметті атақтары / Государственные и ведомственные (МОН РК) награды, почетные звания / State and departmental (MES RK) awards, honorary titles

2017жыл, «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі.

2017год, Нагрудный знак «Почетный работник образования Республики Казахстан».

2020 жыл, «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» мерекелік медалі

2020 год, «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», юбилейная медаль

2017, Badge "Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan".

2020, "25 year of Kazakhstan Constitution", jubilee medal

 

Тут еще до сих пор нет записей