Рахмадиева Слукен Бигалиевна *

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (2013), доктор химических наук (2002), профессор химии (2003), Почетный работник образования РК(2003), лучший преподаватель ВУЗа (2005, 2011), академик Международной академии информатизации - МАИН (2002), казашка, образование - высшее

45 түрлі дәрі ойлап тапқан

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 564
  • 0 Comments
  • Subscribe to this entry
  • Print
Ғылымға ыждағаттылық керек дегенді жиі айтамыз. Ал сол тәжірибені басынан өткізген ғалымның бірі марқұм Сұлукен Рахмадиева еді. Ол отандық фармацевтиканы дамытуға зор еңбек сіңірген еді. Бір өзі 45 түрлі дәрі жасап шықты.

Сүттіген өсімдігінің 15 түрін табаны күректей 15 жыл зерттеп, соның бәрінің де биологиялық белсен­ділігін анықтады. Оның атын шығарған ірі же­тістігінің бірі – қатерлі ісікке қарсы қолданылатын «Сүттіген» дәрісі.

Сұлукен Биғалиқызы тұңғыш рет отандық өнертапқыштарды ынталандыру үшін жарияланған «Қазақстанның еңбек сіңірген өнертапқышы» бай­қауының жеңімпазы болған. Ол кезінде қазіргі Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни­вер­ситеті Биоорганикалық химия ғылыми-зерттеу институтының директоры болып жемісті еңбек етті. Оны осы биікке көтерген жұрт назарындағы жетістіктері мен көз майын тауысып жазған 250-ден астам ғылыми еңбегі еді.

Химия ғылымдарының докторы, профессор С.Рах­мадиева табиғи және физиологиялық бел­сенді заттар химиясы, биоорганикалық химия, фар­мацевтикалық өндірістің технологиясы мен ұйым­дастыру саласында табанды еңбегі­мен көзге түсті. Елдегі өсімдіктердің ішінен биоло­гиялық белсенді қосылыстардың жаңа көздерін іздеп, олардың негізінде медицина мен ауыл шаруашылығына арналған препараттар әзірледі. Сол арқылы жаңа қор сақтағыш технологияларын әзірлеу әрі енгізу, жаңа заттар мен өсімдік текті дәрілердің биоскринингін жүргізіп, өндіріске енгізу мақсатында жаңа отандық фитопрепараттар мен олардың дәрілік формаларын дайындады.

Сұлукен Биғалиқызын жұртшылық еліміздегі тұңғыш өнертапқыш әйел ретінде жақсы біледі. Оның әр зерттеу бағыты отандық ғылымның көк­жие­гін кеңейту, ұлт ғылымына үлес қосу дейтін өзгеше мақсаттармен ұштасып жататыны шындық еді. Ғалым бір сұхбатында «Қазақстанда ғылымды дамыту ісі оның импортқа, өзге елдер технология­сына тәуелділігін азайтуға ықпал ету керек. Сол себепті еліміздің ішкі өндіріс қуаттарын, шикізат ресурстарын және ғылыми-техникалық әлеуетті тиімді пайдалана білгеніміз жөн», деген екен. Бұл пікірді оның ғылымға деген адал көзқарасы деп ұққан дұрыс.

Отыздан астам патенттің авторы атанған Сұлу­кен Биғалиқызы жаңа өнімдерді халықаралық дең­гейде патенттеуге жыл сайын көп қаржы жұмсала­тынын ашық айта жүріп, отандық дәрі өндірісінің олқы тұсын бүтіндеуге тырысты. «Бір ғана «Сүттігенді» жасап, енгізу үшін 15 жыл уақытымды сарп еттім» деуі шынымен де үлкен жанкештілік.

Қазақ ғылымының көкжиегін кеңейту үшін өзіңде бар ынта мен жігерді, мүмкіндікті пайдаланып, жас ұрпаққа ғылым жолында аянбай еңбек етуге үлгі көрсеткен Сұлукен Биғалиқызының еңбегі ешқашан өшпек емес.

Last modified on
0

Родилась 21 января 1952г.  в  г. Аягузе  Семипалатинской области.

     В 1968 году поступила и в 1973году окончила химический факультет КазГУ им. С. М. Кирова по специальности химия.

     Трудовая деятельность в КазНУ им аль-Фараби с 1973  по 2000 г.г.:   1974-1977г.г.- аспирант кафедры химии природных соединений,  с 1977 по 1997г.г. прошла путь от инженера до доцента кафедры органической химии и химии природных соединений,  1997-2000 г.г. – докторант этой  кафедры по специальности 02.00.10-биоорганическая химия, химия природных и физиологически активных веществ.

      С 2000г. по н.в. работает в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева: в 2000г.- доцентом, с 2001г. - профессором кафедры химии, с 2002г. – заместителем директора Естественно-технического института ЕНУ, с 2003г. по 2005 г. - директором Института Естествознания ЕНУ,  с марта 2005 г по н.в. - профессором кафедры химии и  директором НИИ биоорганической химии ЕНУ.

      В КазНУ им. Аль-Фараби в 1981 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Полифенольные соединения кипрея мохнатого», в 2001 году - докторскую диссертацию по теме «Гидролизуемые дубильные и родственные вещества растений рода молочай и их биологическая активность», которая отмечена Президиумом ВАК.

       В разные годы  прошла научные стажировки в известных научных центрах дальнего и ближнего зарубежья:  Всесоюзном институте лекарственных и ароматических соединений   (г. Москва,  Россия, 1976г.),   в Институте химии растительных веществ (г. Ташкент, Узбекистан, 1977г.), в Институте иммунологии и вирусологии (г. Москва, Россия, 1981г.), МХТИ им. Менделеева (г. Москва, Россия, 1981г.), в  Техасском университете  (г. Даллас, США, 2006г), Хьюстонском университете (г. Хьюстон, США,  2006г.), в Католическом университете Леувена (Бельгия, 2009г.); тренинги по освоению передовых технологий  в области образования в Университетском  колледже Лондона (Лондон, Великобритания, 2009г), Московском государственном университете инженерной экологии (г. Москва, Россия, 2010г.),  Химико-технологическом университете (г. Прага, Чехия, 2010г.), Университете Лакилы ( Лакила, Италия, 2011г.), Назарбаев университете ( Астана,2011г.). 

         Является координатором от ЕНУ Международного проекта 144935-TEMPUS-1-2008-1-UK-TEMPUS-JPCR “Химическая инженерия: разработка учебных планов и программ и международное признание”, финансируемой Европейской комиссией и ею налажены  творческие связи со всеми   участниками Консорциума, входящими в проект: из Великобритании (Университетский колледж Лондона, Университет Брайтона; Институт химических инженеров Лондона;   Германии  (Берлинский технический университет, Италии (Университет L'Aquila), Чешской Республики (Химико-технологический институт, Прага,   России (Новосибирский государственный технический университет, Московский государственный университет инженерной экологии) и Казахстана   (Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Алматы).

        В течение многих лет являлась руководителем научных проектов по приоритетным направлениям науки  по Программам фундаментальных  и прикладных исследований МОН РК.

          Известный специалист в области биоорганической химии и химии природных соединений. Ее научно-исследовательская работа связана с выделением сложных природных соединений, в частности, гидролизуемых дубильных веществ, изучением стереохимии и зависимости биологических свойств от  их структуры, созданием фитопрепаратов,  разработкой  и внедрением оптимальных  технологий получения высокоэффективных фитопрепаратов для медицины и сельского хозяйства с использованием новых достижений в области фармации и нанотехнологий.

        Автор и разработчик нового оригинального отечественного препарата Суттиген, противоопухолевого, противовоспалительного и бактерицидного действий из травы молочая джунгарского. Трава молочая джунгарского, препарат Суттиген и его мазевые  лекформы официально разрешены на территории РК  для применения   в качестве лекарственных средств: «Мазь суттигеновая 3%» - рег. удостоверение  РК ЛС-5 - № 005043 и  и субстанция препарата Суттиген – рег. удостоверение РК ЛС-5-№005417) вошли  в Государственный реестр лекарственных средств РК (Астана, 2000г, 2003г). Трава молочая джунгарского, как источник фитопрепарата Суттиген и лекарственное сырье для получения фитопрепаратов  вошла в  первую Государственную Фармакопею Республики Казахстан (2009). Автор  5 утвержденных Фармакопейным комитетом Минздрава РК пакетов нормативно-технических документаций « ВФС РК 42-321-2000», «ВФС РК 42-471-2001», «ВФС РК 42-472-2001», «ФС РК 42-904-05», «ВФС РК 42-1453-05»,  трех утвержденных Комитетом фармации Минздрава РК промышленных регламентов: «Промышленный регламент на производство препарата Суттиген», Астана, 2002г, 70с.; «Промышленный регламент на производство мази сутигеновой 3%», Астана, 2003г, 51с.; «Промышленный регламент на производство мази суттигеновой 10%», Астана, 2004г, 53с.

      Участвовала с докладами на международных конференциях и форумах в Швейцарии, США, Бельгии, Южной Африке, Турции, Чехии   и ближнем зарубежье: России, Узбекистане, Украине.      

       Проводит совместную подготовку докторов PHD и научные исследования с Университетом Париж-7 (Франция, г. Париж), Католическим университетом Леувена (Бельгия, г.Леувен), Университетом Сантьяго-Компастело (Испания, г. Сантьяго-Компастело), Анадолийским университетом (Турция, г. Ескишехир). Академик Международной академии информатизации (с 2002г.)

         В 1998 г. награждена Почетной грамотой Министерства образования, культуры и здравоохранения за руководство лучшей студенческой работой, занявшей 1 место на Республиканском конкурсе студенческих работ в области химии и химической технологии; в 2003г. - нагрудным знаком  «Почетный работник образования РК», дважды  в 2005г., 2011г. - обладатель гранта «Лучший преподаватель ВУЗа»; 2006г.- победитель конкурса в номинации «Женщина-ученый» по г. Астане, в 2008г. - победитель конкурса ЕНУ «Еуразия жулдызы», в 2008г. награждена государственной наградой - юбилейной медалью «10 лет  Астане», «25 лет ЕНУ». В 2013 году стала первой женщиной, которой присвоено почетное звание «Заслуженного изобретателя Республики Казахстан» 

       Автор   более 250 научных работ,  получила  32  авторских свидетельств СССР и патентов РК, 1 свидетельство на товарный знак, 3 регистрационных удостоверения на лекарственные средства, разработаны  и утверждены 4 ВФС, 1 ФС, три промышленных регламента на производство субстанции и лекарственных форм препарата Суттиген, издала монографию, учебное  пособие; 9 методических пособий и разработок, 1 биобиблиографический указатель.

          Основные научные труды:

  1. Гидролизуемые дубильные вещества растений рода молочай и их биологическая активность.- Астана: Елорда, 2000.-284с.
  2. Основы химии природных биологически активных веществ.- Астана, ЕНУ: РИЦ, 2002. -112с.
  3. Органикалық химияның зертханалық жұмыстарына әдістемелік нұсқау. - Астана: РИЦ ЕНУ, 2007.- 51с.
  4. Рахмадиева С.Б. Монография «Трава молочая джунгарского»// Государственная фармакопея Республики Казахстан.- Астана, 2009, Т.2.- С.821-822.

 

Биография

ENU.KZ | Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

https://enu.kz/ru/lica-enu/rakhmadieva-sluken-bigalievna/

 

Слукен Рахмадиева – первая женщина изобретатель республики Казахстан

https://pandia.ru/text/79/488/34316.php

 

Смотрите "Присвоение почетного звания «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан»" на YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEXQP1pT-HU

​Наука на службе здоровья - Новости Казахстана - свежие, актуальные, последние новости об о всем


https://www.kazpravda.kz/fresh/view/nauka-na-sluzhbe-zdorovya

 

Об итогах Республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза – 2011»

http://testent.ru/news/ob_itogakh_respublikanskogo_konkursa_luchshij_prepodavatel_vuza_2011/2012-01-02-698-987

 

Впервые в Казахстане «Заслуженным изобретателем» стала женщина

https://total.kz/ru/news/obshchestvo/vpervye_v_kazahstane_zasluzhenny

 

Казак радиосы 25.01.2019

Передача Онертапкыш с участием Рахмадиевой Слукен

https://fb.watch/9UzwR0FSz1/
      

 

Comments

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Thursday, 28 September 2023