Блоги членов МАИН

ASKAR NOURZHANOV

Last modified on
Hits: 10
0
Last modified on
Hits: 45
0

EDUCATION:

2006-2010

D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University (Bachelor's degree) specialty 050806 "Agroengineering"

2010

awarded the academic degree Bachelor of agricultural engineering

2010-2012

D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University (Bachelor's degree) specialty 6M080700 "Forest resources and Forestry"

2012

awarded the academic degree of Master of agricultural works

 

WORK EXPERIENCE:

The experience of scientific and pedagogical work is 12 years, including the experience of pedagogical work in a higher educational institution - 12 years.

 

Hydrostal LLP

2009-2010

locksmith-assembler of the 1st category

 

East Kazakhstan Technical University

2012-2015

lecturer of the department "Forest resources, technologies of woodworking and processing industries"

2013-2014

Deputy Dean of the Faculty of Architecture and Construction for Scientific Work

2015 and by now.time

Senior Lecturer at the School of Earth Sciences

2012 and by now.time

2014 and by now.time

Junior Researcher at EKTU

specialist of the certification testing center

 

SCIENTIFIC ACTIVITY:

 

- research on the development of innovative technologies for obtaining phytoregulators of natural origin; inlay of various plant seeds in order to preserve biodiversity in the conditions of the Ore Altai; research on the cultivation of various types of yeast fungi in order to use them as a natural plant growth stimulator with different composition.

- 2012-2014 - executor of the state budget project of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. 162101112 on the topic "Development of innovative biotechnology for the production of biologically active feed additives for animals and poultry".

- 2015-2017  - executor of the state budget project of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. 52-105-15 dated 12.02.2015 on the topic "Optimization of mineral nutrition of cows in the conditions of peasant farms of East Kazakhstan".

- 2021 executor of the state budget project of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. AP09562749 on the topic "Improving the formulation and technology of compound feeds and feed additives for farm animals"

- participation in conferences, exhibitions, forums, seminars.

- winner of the competition of the Council of Young Scientists of EKSTU "My scientific work" (diploma of the first degree), participant of the competition "Best innovative idea-2012" (diploma in the nomination "Best innovative idea-2012"), holder of the certificate of the Russian Federation for participation in the NPC, winner of the competition "Food security" of the Russian Federation Sochi.

- annual participation in the competition of scientific research works of students of the Republic of Kazakhstan.

- head of the winners of the republican contest "Scientists of the Future-2016", "Scientists of the future-2017", "Scientists of the future-2018".

- Laureate of the project Best Young Scientist – 2020 (twice), 2021 scientific and educational institutions of the Commonwealth of Independent States, organized by the Association of Legal Entities in the form of the association "National Movement "Bobek"".

- Head of the OP "Forest resources and forestry"; training of qualified personnel in the field of forestry – annual graduation of about 15 students, employment – 95% in the field of forestry, protection, reforestation and forest reproduction.

- Chairman of the Council of Young Scientists of D. Serikbayev EKTU.

 

PUBLICATIONS:

 

More than 95 printed works in publications of regional, national and international significance.

3 innovative patents of the Republic of Kazakhstan, 5 utility model patents.

 The article "The influence of a phytoregulator of natural origin on germination, growth dynamics and development of horticultural crops" is included in the Collection of works of Kazakhstani scientists.

An article in a foreign rating magazine in the Web of Science database (Thomson Reuters). The impact factor is 3.6.

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE:

 

Scientific trip to participate in the International Competition of research projects "Food Security" of the Russian Federation, Sochi, September 13-17, 2015

Participation in International conferences Kursk, Ufa.

 

COMPUTER SKILLS:

the level of an experienced user of MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Movie Maker), Compass, AutoCAD, Internet skills (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox) and email.

 

PERSONAL QUALITIES:

 

sociability, active lifestyle, focus on results, excellent learning ability, stress resistance, striving for development and professional growth.

 

KNOWLEDGE OF LANGUAGES:

russian – fluent; kazakh, german, english – with a dictionary.

 

CONTACTS:

 

Cell phone. 8-777-671-03-87

e-mail: sslutai@mail.ru

 

Last modified on
Hits: 120
0

БІЛІМ:

2006-2010

Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті. Д. Серікбаева (бакалавриат) 050806 "Агроинженерия"мамандығы

2010

академиялық дәрежесі берілді агроинженерия бакалавры

2010-2012

Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті. Д. Серікбаева (бакалавриат) 6м080700 "Орман ресурстары және орман шаруашылығы"мамандығы

2012

ауылшаруашылық жұмыстарының магистрі академиялық дәрежесі берілді

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 12 жылды құрайды, оның ішінде жоғары оқу орнындағы педагогикалық жұмыс өтілі - 12 жыл.

 

"Гидросталь" ЖШС

2009-2010

1-разрядты слесарь-жинаушы

 

Шығыс Қазақстан техникалық университеті

2012-2015

"Орман ресурстары, ағаш өңдеу және қайта өңдеу өндірістерінің технологиялары" кафедрасының оқытушысы

2013-2014

Сәулет-құрылыс факультеті деканының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары

2015 и по наст.время

Жер туралы ғылымдар мектебінің аға оқытушысы

2012 и по наст.время

2014 и по наст.время

ШҚТУ кіші ғылыми қызметкері

сертификаттық сынақтар орталығының маманы

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТ:

 

- табиғи шыққан фиторегуляторларды алу кезінде инновациялық технологияларды әзірлеу бойынша зерттеулер; кен Алтай жағдайында биоалуантүрлілікті сақтау мақсатында өсімдіктердің әртүрлі тұқымдарын инкрустациялау; әртүрлі құрамдағы өсімдіктердің өсуінің табиғи стимуляторы ретінде пайдалану мақсатында ашытқы саңырауқұлақтарының әртүрлі түрлерін өсіру бойынша зерттеулер.

- 2012-2014 жж. - "Жануарлар мен құстарға арналған биологиялық белсенді жемшөп қоспаларын өндірудің инновациялық биотехнологиясын әзірлеу" тақырыбы бойынша ҚР БҒМ 162101112 шартының № мемлекеттік бюджеттік жобасын орындаушы.

- 2015-2017 ж. ж. - ҚР БҒМ 12.02.2015 ж. № 52-105-15 "Шығыс Қазақстанның шаруа қожалықтары жағдайында сиырлардың минералды қоректенуін оңтайландыру" тақырыбы бойынша мемлекеттік бюджеттік жобаның орындаушысы.

- 2021 жыл ҚР БҒМ № AP09562749 "Ауыл шаруашылығы жануарларына арналған құрама жем мен жемшөп қоспаларының рецептурасы мен технологиясын жетілдіру" тақырыбы бойынша мемлекеттік бюджеттік жобаны орындаушы

- конференцияларға, көрмелерге, форумдарға, семинарларға қатысу.

- ШҚМТУ жас ғалымдар кеңесінің "Менің ғылыми жұмысым" байқауының жеңімпазы (I дәрежелі диплом), "Үздік инновациялық идея-2012" байқауының қатысушысы ("үздік инновациялық идея-2012" номинациясы бойынша грамота), ҚКП қатысқаны үшін РФ сертификатының иегері, Сочи қ. РФ "азық-түлік қауіпсіздігі" байқауының жеңімпазы.

- Қазақстан Республикасы студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсына жыл сайын қатысу.

- "Болашақ ғалымдары-2016", "Болашақ ғалымдары-2017", "Болашақ ғалымдары-2018"республикалық конкурсы лауреаттарының жетекшісі.

- "Бөбек "Жалпыұлттық қозғалысы" қауымдастығы нысанында заңды тұлғалар бірлестігі ұйымдастырған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 2020 (екі рет), 2021 ғылыми – білім беру мекемелерінің үздік жас ғалымы жобасының лауреаты".

- "Орман ресурстары және орман шаруашылығы" ББ басшысы; орман шаруашылығы саласында білікті кадрлар даярлау – жыл сайын шамамен 15 адам студенттер бітіреді, орман шаруашылығы, қорғау, орман қалпына келтіру және орман өсіру саласында 95% жұмысқа орналасады.

- ШҚТУ жас ғалымдар кеңесінің төрағасы. Д. Серікбаева.

 

ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

 

Облыстық, республикалық және халықаралық маңызы бар басылымдарда 95-тен астам баспа жұмыстары.

ҚР 3 инновациялық патенті, пайдалы модельге 5 патенті.

"Табиғи шыққан фиторегулятордың бау-бақша дақылдарының өнгіштігіне, өсу және даму динамикасына әсері" атты мақала қазақстандық ғалымдардың еңбектер жинағына енгізілген.

Web of Science (Thomson Reuters) базасындағы шетелдік рейтингтік журналдағы мақала. Импакт-фактор 3,6.

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ:

 

Ресей Федерациясының "азық-түлік қауіпсіздігі" ғылыми-зерттеу жобаларының халықаралық байқауына қатысу үшін ғылыми іссапар, Сочи қ., 13-17 қыркүйек 2015 ж.

Курск қ., Уфа қ. халықаралық конференцияларға қатысу.

 

КОМПЬЮТЕРЛІК ДАҒДЫЛАР:

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Movie Maker), Компас, AutoCAD, интернет дағдылары (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox) және Электрондық поштаның тәжірибелі пайдаланушы деңгейі.

 

ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕР:

 

қарым-қатынас, белсенді өмірлік ұстаным, нәтижеге назар аудару, тамаша оқу қабілеті, стресске төзімділік, дамуға және кәсіби Өсуге ұмтылу.

 

ТІЛДЕРДІ БІЛУ:

орыс-еркін; қазақ, неміс, ағылшын-сөздікпен.

 

БАЙЛАНЫС:

 

Ұялы.тел. 8-777-671-03-87

e-mail: sslutai@mail.ru

 

Last modified on
Hits: 0
0

Rassima Salimbayeva – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Educational Program «Ecology» of «Narxoz University».

Last modified on
Hits: 120
0