Цой Валерий Иванович

Автобиография. Специализация. Статьи, свидетельства, учебные пособия, монографии.

ӨМІРБАЯН

 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 9733
 • 0 Comments
 • Subscribe to this entry
 • Print

Цой Валерий Иванович Қарағанды облысы Саран қаласында, 1951 ж. 22-қыркүйек күні дүниеге келген. Үйленген, 3 баласы бар.

 

1972 ж. Қарағанды политехникалық институтын «Тау-кен машиналары мен кешені» мамандығы бойынша бітіргеннен кейін, онда ғылыми қызметкер, оқытушы болып жұмыс істеуге қалды.

1975-1977 жж. – аға ғылыми қызметкер, 1978-1989 жж. - «Союзспецфундаментстрой» техникалық бөлімінің бастығы (Қарағанды қ.).

1989-1992 жж. – Қазақ ССР Минуглепром біліктілікті жоғарылату Институтының доценті.

1989-2014 жж. – «Қарағанды әдістемелік ойынтехникалық орталық» қоғамдық бірлестігінің президент-директоры.

1992-1998 жж. – Менеджмент мәдениеті және кәсіпкерлік Университетінің (институты) ректоры (жеке меншік формасында), Қарағанды қ.

1998-2008 жж. – Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің басқару және кәсіпкерлік Әдістемесі кафедра меңгерушісі, басқару және кәсіпкерлік факультетінің деканы.

2008-2009 жж. - «МГТИ-Лингва» Орталық Қазақстан университетінің стратегиялық дамыту және инновация бойынша проректоры (Қарағанды қ.).

2009-2010 жж. - «Дело» ЖШС стратегиялық дамыту мен инновация Орталығының директоры (Астана қ.).

2010-2012 жж. - «Тұран-Профи» Халықаралық кәсіби академиясының» біліктілікті жоғарылату Институтының методолог-маманы

2013-2014 жж. – ҚР кәсіпкерлер Ұлттық палатасының техникалық және кәсіби білім беру департаментінің директоры.

2014 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Жүйелік талдау мен модельдеу Академиясы» жекеше мекеменің директоры.

1980 ж. желтоқсанда Калинин М.И. Ленинград политехникалық институтының 05.05.04 – «Жол, сапар және құрылыс машиналары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін иелену үшін диссертациясын қорғап шықты.

Шет тілдер Мәскеу институтын (1977 ж.), парламенттік ойлау мәдениеті Жалпыодақтық мектепті, КСРО ғылым Академиясы Жалпыодақтық ойынтехникалық мектебін (1990 ж.) бітірді.

Техникалық ғылымдар кандидаты, Халықаралық ақпараттандыру академиясының, Еуразия Халықаралық экономикалық академиясының корреспондент мүшесі, инновациялық әлеуметтік технологиялар Халықаралық академиясың толық мүшесі (Мәскеу қ.), Мәскеу әдістемелік-педагогикалық консорциумының Стратегиялық кеңес мүшесі, РФ Қоғамдық палатасы жанында «Аналитика» ассоциациясының Ғылыми-әдістемелік кеңесінің мүшесі.

125 ғылыми мақалалары, 13 өнертабысы мен патенттері, 82 оқу-әдістемелік жұмыстары бар, 5 салалық біліктілік рамкалары және 27 кәсіби стандартын жасады.

Төмендегідей оқу құралдарының авторы:

 • Теория и практика управленческого мышления;
 • Мировоззренческие ориентиры управленческого мышления и деятельности;
 • Теоретические схемы управленческого мышления;
 • Педагогические технологии раскрытия инновационного потенциала (в 2-х частях);
 • Методологические основы управленческого мышления и межпрофессионального взаимодействия;
 • Инновационное управленческое образование;
 • Басқару ойын ұйымдастыру құралдары;
 • Многоквартирные дома: управление, содержание, ремонт, модернизация.

Авторлық оқыту курстары жасап шықты және іске асырды («Мемлекеттік және жергілікті басқару», «Менеджмент» мамандықтары бойынша студенттер мен магистранттар, педагогтар, мемлекеттік қызметкерлер мен кәсіпкерлер үшін – біліктілікті жоғарылату курстары шеңберінде):

 • Методология рыночного мышления и теория деятельности;
 • Акмеология управленческого мышления;
 • Методология и культура предпринимательства;
 • Метод работы с текстом;
 • Исследование и экспертиза систем управления;
 • Схемотехника и разработка управленческих решений;
 • Схематическое и сценарное моделирование ситуаций межпрофессионального

     взаимодействия;

 • Теория проектирования и организации систем деятельности.

Сараптамалық және консультациялық жұмыстары бойынша тәжірибесі:

 • 2004-2007 жж. – Қарағанды қ. 2015 ж. дейін Бас дамыту жоспарын экономикалық және әдістемелік негіздемесін құрастыру бойынша жоба басшысы;
 • 2005 ж. - «Атамекен» кәсіпкерлер мен жұмыс берушілер Жалпыұлттық одағы қызметі Бағдарламасын әзірлеу бойынша әдістемелік топтың басшысы;
 • 2007 ж. – «Назарбаев университетінің» Тұжырымдамасын әзірлеу бойынша жұмыс тобының мүшесі;
 • 2010 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Создание установки и технологии пневмобетонирования в построечных условиях» инновациялық жлбасының басшысы;
 • 2010-2013 жж. - «Совершенствование механизмов взаимодействия субъектов ЖКХ» тақырыбы бойынша Қазақстанның 11 қаласында өткізілген 14 тренинг-семинардың басшысы;
 • 2012-2014 жж. – «Социально-экономическое партнерство субъектов МСБ и организаций ТиПО» жобасының сарапшысы (Трир қ. Қолөнер палатасы, Германия);
  • 2012-2014 жж. – Дүниежүзілік банкінің сарапшысы («Модернизация системы ТиПО» жобасы), ТИПО дамыту бойынша Кеңесінің консультациялық қолдау көрсету бойынша Әдістемелік ұсыныстарды әзірлеуге, ҚР біліктілік Ұлттық жүйесі Тұжырымдамасын, ҚР кәсіби стандарттар және біліктіліктің салалық рамкаларын әзірлеу бойынша Әдістемелік ұсыныстар мен Макеттерді әзірлеуге қатысты;
  • 2014 ж. қазіргі уақытқа дейін - ҚР кәсіби стандарттар және біліктіліктің салалық рамкаларын сараптаудан өткізу және әзірлеу бойынша ұлттық сарапшы.

Соңғы жылдарда пневмобетондай инновациялық технологиясын құру, кәсіпкерлік және басқару, педагогикалық, аналитикалық ойлау мен қызмет мәдениеті саласында инновациялық әдістемелік қағидалар мен тәсілдерді әзірлеу мен іске асыруда маманданған.

 

 

Last modified on
0

Цой Валерий Иванович, родился в г. Сарань Карагандинской области, 22 сентября 1951 г. Женат, трое детей.

По окончании в 1972 г. Карагандинского политехнического института по специальности «Горные машины и комплексы» остался работать в нём научным сотрудником, преподавателем.

В 1975-1977 гг. - старший научный сотрудник, в 1978-1989 гг. - начальник технического отдела НПО «Союзспецфундаментстрой» (г. Караганда).

В 1989-1992 гг. – доцент Института повышения квалификаций Минуглепрома Казахской ССР.

В 1989-2014 гг. – президент-директор общественного объединения «Карагандинский методологический игротехнический центр».

В 1992-1998 гг. – ректор Университета (института) предпринимательства и культуры менеджмента (с частной формой собственности), г. Караганда.

В 1998-2008 гг. - декан факультета предпринимательства и управления, заведующий кафедрой Методологии предпринимательства и управления Карагандинского государственного технического университета.

В 2008-2009 гг. - проректор по инновациям и стратегическому развитию Центрально-Казахстанского университета «МГТИ-Лингва» (г. Караганда).

В 2009-2010 гг. - директор Центра инноваций и стратегического развития ТОО «Дело» (г. Астана).

В 2010-2012 гг. - методолог-консультант Института повышения квалификации «Международная профессиональная академия «Туран-Профи».

В 2013-2014 гг. – директор департамента технического и профессионального образования Национальной палаты предпринимателей РК.

С 2014 г. по настоящее время – директор частного учреждения «Академия системной аналитики и моделирования» (г. Нур-Султан).

В декабре 1980 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук в Ленинградском политехническом институте им. М.И. Калинина по специальности 05.05.04 – «Дорожные, путевые и строительные машины».

Закончил Московский институт иностранных языков (1977 г.), Всесоюзную школу культуры парламентского мышления, Всесоюзную игротехническую школу при Академии наук СССР (1990 г.).

Кандидат технических наук,  академик Международной академии инновационных социальных технологий и Международной академии информатизации, член-корреспондент Международной экономической академии Евразии, член Стратегического совета Московского методолого-педагогического консорциума, член Научно-методического совета по методологии ассоциации «Аналитика» (г. Москва).

Имею 138 научных статей, 13 изобретений и патентов, 82 учебно-методические работы, разработал 5 отраслевых рамок квалификаций, 5 квалификационных стандартов, 19 квалификационных программ, 34 профессиональных стандарта.

Автор учебных пособий:

 • Теория и практика управленческого мышления;
 • Мировоззренческие ориентиры управленческого мышления и деятельности;
 • Теоретические схемы управленческого мышления;
 • Педагогические технологии раскрытия инновационного потенциала (в 2-х частях);
 • Методологические основы управленческого мышления и межпрофессионального взаимодействия;
 • Инновационное управленческое образование;
 • Басқару ойын ұйымдастыру құралдары;
 • Многоквартирные дома: управление, содержание, ремонт, модернизация;
 • Инструментальное обеспечение управленческого мышления - 2016 г.
 • Навигационные ориентиры инновационного евразийского мышления и взаимодействия - 2020 г.

Разработал и реализовал авторские учебные курсы (для студентов и магистрантов вузов по специальностям «Государственное и местное управление», «Менеджмент», "Педагогика и психология", для педагогов, госслужащих, предпринимателей (в рамках курсов повышения квалификации):

 • Методология рыночного мышления и теория деятельности;
 • Акмеология управленческого мышления;
 • Методология и культура предпринимательства;
 • Метод работы с текстом;
 • Исследование и экспертиза систем управления;
 • Схемотехника и разработка управленческих решений;
 • Схематическое и сценарное моделирование ситуаций межпрофессионального взаимодействия; 
 • Теория проектирования и организации систем деятельности;
 • Инновационные методы раскрытия функциональных способностей учащихся.

Опыт экспертной и консультационной работы:

 • в 2004-2007 гг. - руководитель проекта по разработке методологического и экономического обоснования Генерального плана развития г. Караганды до 2015 г.;
 • в 2005 г. - руководитель методологической группы по разработке Программы действий Общенационального союза предпринимателей и работодателей «Атамекен»;
 • в 2007 г. – член рабочей группы по разработке Концепции «Назарбаев университета»;
 • с 2010 г. по настоящее время – руководитель инновационного проекта «Создание установки и технологии пневмобетонирования в построечных условиях»;
 • в 2010-2013 гг. - руководитель 14-ти семинаров-тренингов, проведенных в 11 городах Казахстана по теме «Совершенствование механизмов взаимодействия субъектов ЖКХ»;
 • в 2012-2014 гг. – эксперт проекта «Социально-экономическое партнерство субъектов МСБ и организаций ТиПО» (Ремесленная палата г. Трир, Германия);
  • в 2012-2014 гг. - эксперт Всемирного банка (проект «Модернизация системы ТиПО»), участвовал в разработке Методических рекомендаций по оказанию консультационной поддержки Советам по развитию ТИПО, Концепции национальной системы квалификаций РК, Макетов и Методических рекомендаций по разработке отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов РК;
  • с 2014 г. по н.в. - национальный эксперт по разработке и экспертизе отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов РК.

Специализация в последние годы: разработка и реализация инновационных методологических подходов и принципов в области культуры аналитического, педагогического, управленческого и предпринимательского мышления и деятельности, создание инновационной технологии пневмобетонирования.

Comments

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Saturday, 03 June 2023