Омарова Гульнара Магаувьяновна

Өмірбаян

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 2400
  • 0 Comments
  • Subscribe to this entry
  • Print

Омарова Гульнара Магаувьяновна 1969 жылы 14 ақпанда Ресейде Алтай өлкесі, Петропавл ауданынын Антоньевка ауылында туылдым. Ұлтым – қазақ. 1991 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ Политехникалық  Геологиялық барлау факультетінің «Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарың іздеу және барлау» мамандығын бітіріп, тау-кен инженер-геологы квалификациясына ие болдым,

2005 жылдаң бастап қазіргі уақытқа дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Университеті «Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарың іздеу және барлау» кафедрасында оқытушылық және ғылыми қызметімен шұғылданамын. Осында, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Үлттық Университетінде магистрлік және докторлық диссертацияларымды қорғадым.

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарың іздеу және барлау» кафедрасында жұмыс істеу барысында 10-нан астам бакалаврларға арналған әдістемелік нұсқаулықтар шығарылды, 35-тен астам ғылыми мақалалар жазылып ғылыми журналдарда басылып шықты, бірнеше халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларда баяндама жасадым.

«Таужыныстардың микроскопиялық негіздері»; «Таужыныстарды зерттеудің зертханалық әдістері»; «Жерқойнауын пайдалану негіздері»; «Петрография» т.б. пәндерден дәріс беремін.

Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау мамандығы бойынша PhD докторы дәрежесіне ие болдым. Докторлық диссертациямды  «Метасоматоздық типті алтын кенорындарының минералогиялық критерийлерін зерттеу» тақырыбына қорғадым.

Менын зерттеу салаларым: Сыйыстырушы таужыныстармен кендердің геологиялық құрылымдарын зерттеу; кенденелерінің минералдық және жыныстық құрамын зерттеу; басты кентүзуші минералдарды және олардын таралу заңдылықтарын аңықтау, олардың орналасу формаларын замануи микроскопиялық әдістерің қолдана отырып анықтау; кенді және кенсіз минералдардың химиялық құрамын және олардың ішіндегі микроқоспалардын таралу түрлерын зерттеу; минералдардын типоморфтық белгілерін және қасиеттерін анықтау.

2009 жылдан бастап осы уақытқа дейін әртүрлі ғылыми-техникалық бағдарламалар мен гранттық жобаларға орындаушы ретінде  қатысып келемін.

Last modified on
0

Омарова Гульнара Магаувьяновна, родилась 14 февраля 1969 года, в пос. Антоньевка, Петропавловского района, Алтайского края, Россия. По национальности казашка. В 1991 году окончила Геологоразведочный факультет Казахского Политехнического Института им. В.И. Ленина по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», получила квалификацию горного инженера-геолога.

С  декабря 2005 года по настоящее время занимаюсь преподавательской и научной деятельностью в КазНИТУ имени К.И. Сатпаева на кафедре «Геологической съемки, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». Здесь же, в КазНИТУ имени К.И. Сатпаева обучалась и защитила  магистерскую  и докторскую диссертации.

За время работы на кафедре «Геологической съемки, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» мною  выпущены более 10-ти методических указаний для бакалавров, опубликованы более 35 научных статей, выступала с докладами на международных научно-практических конференциях.

Читаемые дисциплины: «Основы микроскопии горных пород»; «Лабораторные методы исследований»; «Основы недропользования»; «Петрография» и др.

Доктор PhD по специальности 6D070600 – «Геология и разведка  МПИ». Защитила докторскую диссертацию на тему: «Исследование минералогических критериев месторождений золото-метасоматического типа».

Областью моих исследований является: Изучение геологического строения вмещающих пород и руд; исследование породного и минерального состава рудных тел, выявление главных рудообразующих минералов и закономерностей их распределения, форм их нахождения с применением современных электронно-микроскопических методов; изучение химического состава рудных и нерудных минералов, характера распределения микропримесей в них; определение типоморфных признаков и свойств минералов и минеральных ассоциаций.

С 2009 года и по настоящее время являюсь исполнителем различных научно-технических программ и грантовых проектов. 

Comments

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Friday, 30 September 2022