Кунчаева Галия Чатаевна

Аты-жөні

Имя фамилия

Күнчаева  Ғалия Чатайқызы

Кунчаева Галия Чатаевна

Туған жылы мен күні

Год и дата рождения

 1968 жыл 24 наурыз

 

 1968 г. 24 марта

Жынысы

Пол

 Әйел

 Женский

Қызметі, жұмыс орны

Должность

Место работы

  Алматы қаржы-құқықтық және технологиялық колледжінің Директоры

 

Директор  Алматинского  финансово-правового  и технологического  колледжа;

Білімі (оқу орындарын көрсету)

Образование (указать места обучения)

 Асфендияров атындағы мемлекеттік медициналық институті 1992ж. Алматы қаласы. Медициналық ғылым кандидаты 2000 ж.

 Алматы коммерциялық институті  2003 ж. Алматы қаласы.

 Алматинский государственный медицинский институт им. Асфендиярова 1992 г.  Алматы. Кандидат медицинских наук 2000г.

 Алматинский коммерческий институт 2003 г. г. Алматы

Жұмыс тәжірибесі, жұмыс орындары (қай жерде, кім болып)

 

 

Стаж работы, места работы (где, кем)

1984-1992жж.  Оқу Асфендияров атындағы мемлекеттік медициналық институті;   

1992-1996жж. Аспирантура  Асфендияров атындағы мемлекеттік медициналық институті;

1996-2000жж. Дәрігер  Алматы коммерциялық институті;

2000ж.- казіргі уақытта Директор  Алматы қаржы-құқықтық және технологиялық колледжі.  Жұмыс тәжірибесі 28 жыл.

 

1984-1992жж.  Учеба в Алматинском  государственном медицинском институте им. Асфендиярова;

1992-1996жж. Аспирантура  в Алматинском  государственном медицинском институте;

1996-2000жж. Врач  Алматинского  коммерческого института;

2000- по н. вр. Директор  Алматинского  финансово-праовового  и технологического  колледжа. Стаж работы 28 лет.          

 

Тут еще до сих пор нет записей