Бабашев Виктор Нургалиевич

Директор компании ТОО «Timal Consulting Group», кандидат технических наук, академик Международной академии информатизации (МАИН, Алматы), действующий член КОНГ, SPE.

Өмірбаян

Добавлено : Дата: в разделе: Дополнительные материалы

Бабашев Виктор Нұрғалиұлы

28.07.1978 жылы Атырау қаласында туылған. Қазақ. Алматы қаласында тұрады.

       «Timal Consulting Group» ЖШС компаниясының директоры, техника ғылымдарының кандидаты, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі (ХАА, Алматы), КОНГ, SPE мүшесі.

     Бабашев Виктор Нұрғалиұлы 2000 жылы Губкин атындағы Мәскеу мұнай және газ институтын мұнай және газ жобаларының экономист-менеджері мамандығы бойынша 2000 жылы аяқтағаннан кейін, еңбек жолын Шлюмберже компаниясында Қазақстанда, Өзбекстанда, Түрікменстанда геологиялық- гидродинамикалық үлгілерді жасау үшін Petrel және Эклипс бағдарламалық өнімдерін енгізу бойынша бизнесті дамыту жөніндегі менеджер лауазымынан бастады. Мамандандырылған бағдарламалық өнімдер жөніндегі білім мен тәжірибе «Тамко» ЖШС компаниясының вице-президенті лауазымындағы жұмысында, қорларды есептеу мен өндіру жөніндегі жобаларда геологиялық- гидродинамикалық үлгілерді құруға өз үлесін қосты.

 2010 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін «Timal Consulting Group» ЖШС компаниясының директоры болып қызмет етеді.

     Жұмыс барысында көмірсутектердің қорларын есептеу мен өндіру жобалары үшін геологиялық- гидродинамикалық үлгілер құрумен, өндіру жобаларын, МШК ТЭН жасаумен, экономикалық үлгілер мен Қарашығанақ, Қашаған, Қаламқас-теңіз, Жаңажол, Кеңқияқ (тұз үсті), Әлібекмола, Қожасай, Орталық Ақшабұлақ және тағы басқа кен орындары бойынша Аджип ККО (НСОС), КПО, ТШО, СНПС сияқты ірі халықаралық компаниялармен, Қазмұнайгаз ҰК еншілес компанияларымен және басқаларымен ҒЗЖ шеңберінде өндіру нұсқаларының техникалық-экономикалық талдауын жасаумен айналысты.

2010 жылы «Мұнай және кен орындарын игеру және пайдалану» мамандығы бойынша диссертация қорғап, техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды. MBA дәрежесі бар. Әртүрлі елдерде мерзімді біліктілігін арттыру курстарынан өтеді. 

     Бабашев Виктор Нұрғалиұлы – «Қазақстан өнеркәсібі» ҒТЖ Алматы 2007 ж.; Әзербайжан мұнай шаруашылығы, 2007 ж.; «ҚР мұнайгаз саласын дамытудың инновациялық жолдары» Халықаралық ғылыми-техникалық конференция материалдары  – Алматы: ҚазҰТУ 2007 ж.; ВНИИОЭНГ: Мәскеу, 2008 ж., ҚР ҰҒА Хабаршысы – 2008 ж.; «ХазарНефтГазЯтаг» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Баку, 2008 ж.; ҚБТУ Хабаршысы  – Алматы, 2009 ж.; «Мұнай және газ» ҒТЖ. Алматы, 2010 ж., 2019 ж. сияқты және тағы да басқа көптеген кәсіби басылымдарда/журналдарда жарияланған әртүрлі кен орындарын өңдеуде үлгілеудің жаңа технологияларын пайдалануды негіздеу жөніндегі бірнеше ғылыми еңбектердің, мақалалардың, жарияланымдардың авторы. Компания қызметінде қолданылатын келесі арнайы бағдарламалық өнімдердің әзірлеушісі және авторы болып табылады:

 • «TCG.GKZ_ReserveTable» (Куәлік 04.2015 ж. №602);
 • «TCG.Upscalling» (Куәлік 04.2015 ж. №603);
 • «Vector Graphics Exporter («VeGeX») (Куәлік 06.2015 ж. №1282);
 • «Log Reporter» («LoRa») (Куәлік 06.2015 ж. №1503);
 • «Well log Correlation Module» (Куәлік 12.2015 ж. №2355).

Schlumberger («Petrel», «ECLIPSE 100» (Black oil), «ECLIPSE 300» (Compositional)), Rock flow dynamics (tNavigator) арнайы бағдарламалық өнімдерімен кәсіби жұмыс жасау шеберлігі/дағдысы Қашаған, Қарашығанақ, Қаламқас-теңіз және тағы басқа ірі кен орындарының қорларын есептеу барысында жобалау институтының пайымын кәсіби қорғауға мүмкіндік берді, бұл көмірсутектердің геологиялық және өндірілетін қорын, сәйкесінше біздің республиканың экономикалық әлеуетін арттыруға мүмкіндік берді.

2007 жылдан бастап Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясының тәуелсіз сарапшысы болып табылады.

2017 жылдан бастап Қазақстан Республикасының көмірсутек кен орындарын барлау және әзірлеу жөніндегі орталық комиссиясының тәуелсіз сарапшысы болып табылады.

2016 жылғы 11 қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық инженерлік академиясының «Қазақстанның 2016 жылғы үздік инженері»  атағымен және медалімен марапатталған.

2019 жылы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан мұнайына – 120 жыл» медалімен марапатталған.

Геология саласындағы үлкен еңбегі үшін 2019 жылы 3 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Геология комитетінің «Қазақстан Республикасының құрметті жер қойнауын барлаушы» кеудеге тағатын төсбелгісімен марапатталды.

    

Редактировалось Дата:
0

Бабашев Виктор Нургалиевич после окончания в 2000 году Московского института нефти и газа имени Губкина по специальности экономист-менеджер нефтяных и газовых проектов начал трудовую деятельность в компании Шлюмберже в должности менеджера по развитию бизнеса в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане по внедрению программных продуктов Petrel и Эклипс для создания геолого-гидродинамических моделей.   Данный опыт и знания специализированных программных продуктов помогли в дальнейшей работе в должности вице-президента в компании ТОО «Тамко», где в должностные обязанности входило создание геолого-гидродинамических моделей в проектах по разработке и подсчете запасов. С 2010г. – по настоящее время работает Директором компании ТОО «Timal Consulting Group». За время работы занимался созданием геолого-гидродинамических моделей для проектов разработки и подсчета запасов углеводородов, составлением проектов разработки, ТЭО КИН, созданием экономических моделей, технико-экономический анализ вариантов разработки в рамках НИР с крупными международными компаниями такими как Аджип ККО (НСОС), КПО, ТШО, СНПС, дочерними компаниями НК Казмунайгаз и другими по месторождениям Карачаганак, Кашаган, Каламкас-море, Жанажол, Кенкияк подсолевой, Алибекмола, Кожасай, Акшабулак Центральный и других.

      В 2010 году защитил диссертацию по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» с получением ученой степени кандидат технических наук. Имеет степень MBA.  Периодически проходит курсы повышения квалификации в разных странах.

     Бабашев Виктор Нургалиевич является автором многих публикаций, статей, научных трудов по обоснованию использования новейших технологий моделирования в разработке месторождений различной насыщенности, опубликованных во многих профессиональных изданиях/журналах, таких как: НТЖ «Промышленность Казахстана» Алматы 2007г; Азербайджанское нефтяное хозяйство, 2007г; Материалы Международной научно-технической конференции «Инновационные пути развития нефтегазовой отрасли РК». – Алматы: КазНТУ 2007г; ВНИИОЭНГ: Москва, 2008, Вестник НАН РК. – 2008г; Материалы Международной научно-практической конференции «ХазарНефтГазЯтаг». Баку, 2008; Вестник КБТУ. – Алматы, 2009; НТЖ «Нефть и газ». Алматы, 2010г., 2019г. и многих других.

      Является разработчиком и автором следующих специальных программных продуктов, использованных в деятельности компании:

 • «TCG.GKZ_ReserveTable» (Свидетельство №602 от 03.04.2015г.);
 • «TCG.Upscalling» (Свидетельство №603 от 03.04.2015г.);
 • «Vector Graphics Exporter («VeGeX») (Свидетельство №1282 от06.2015г.);
 • «Log Reporter» («LoRa») (Свидетельство №1503 от 29.06.2015г.);
 • «Well log Correlation Module» (Свидетельство №2355 от12.2015г.).

     Профессиональное умение/навыки работы со специальными программными продуктами Schlumberger («Petrel», «ECLIPSE 100» (Black oil), «ECLIPSE 300» (Compositional)), Rock flow dynamics (tNavigator), позволили профессионально отстоять видение проектного института при пересчете запасов наших гигантских месторождений: Кашаган, Карачаганак, Каламкас-море и других, что позволило увеличить геологические и извлекаемые запасы УВ и соответственно увеличить экономический потенциал нашей республики.

      С 2007 года является независимым экспертом Государственной комиссии по запасам полезных    ископаемых Республики Казахстан (ГКЗ РК).

     С 2017 года является независимым экспертом Центральной комиссии по разведке и разработке месторождений углеводородов Республики Казахстан (ЦКРР РК).

      Награжден медалью и званием «Лучший инженер Казахстана 2016года» Национальной инженерной академией Республики Казахстан от 11 ноября 2016года.

     Награжден медалью «Қазақстан Мұнайына 120 жыл» Министерством Энергетики Республики Казахстан 2019г.

     Награжден нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Республики Казахстан» за большие заслуги геологии Комитетом Геологии Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года.

 

 

Комментарии

 • Никаких комментариев пока не было создано. Будьте первым комментатором.

Оставить комментарий

Гость Воскресенье, 29 Ноябрь 2020
Заявка на участие в тренинге
Личные данные

ФИО (англ.яз)
Неверный ввод

ФИО (рус.яз)
Неверный ввод

ФИО (каз.яз)
Неверный ввод

Дата рождения
Неверный ввод

Пол
Неверный ввод

Адрес

Страна
Неверный ввод

Город
Неверный ввод

Улица, дом, квартира
Неверный ввод

Почтовый индекс
Неверный ввод

Бизнес информация

Область деятельности
Неверный ввод

Место работы
Неверный ввод

Должность
Неверный ввод

Контактные данные

Мобильный телефон
Неверный ввод

Домашний телефон
Неверный ввод

Рабочий телефон
Неверный ввод

Электронная почта
Неверный ввод

Skype
Неверный ввод

Уровень образования на время заполнения заявки:
Неверный ввод

ОБРАЗОВАНИЕ (1)

Учебное заведение
Неверный ввод

Факультет
Неверный ввод

Специальность
Неверный ввод

Дата окончания
Неверный ввод

Номер диплома
Неверный ввод

Ученая степень

Дата получения
Неверный ввод

Степень
Неверный ввод

Название и номер документа, удостоверяющего получение
Неверный ввод