Өмірбаян

Добавлено : Дата: в разделе: Дополнительные материалы

Байқоңырова Ә.Ө. 1947 жылы туылған, қазақ, жоғары білімді.

ҚазҰТУ Байқоңырова Ә.Ө. 1972 ж. бері, М.В.Ло­моносов атындағы  Мәскеудің жұқа химиялық технология институтын (МИТХТ) «Сирек және шашыранды элементтердің химиялық технологиясы» мамандығын, химик-технолог инженер ретінде бітіргеннен кейін,  жұмыс істеп келеді.

1972 жылдан 1975 жылға дейін ҚазПТИ жеңіл және сирек металдар металлургиясы кафедрасының кіші ғылыми қызметкері болып жұмыс істеді.

1975 – 1976 жж. – стажер-зерттеуші, 1976 – 1979 жж. – МИТХТ Сирек және шашыранды элементтердің химиясы мен технологиясы ка­федрасының аспи­ранты. 1979 жылы 05.17.02 – «Сирек, шашыранды және радиоактивті заттар тех­но­ло­гиясы» мамандығы бойынша химия ғылымының кандидаты ғылыми дәрежесін ізденуде диссертациясын қорғады.                                                  

Аспирантураны бітіргеннен соң, 1980 – 1981 жж. Байқоңырова Ә.Ө. металлургия процестері мен пештері теориясы ка­фед­расының оқытушысы (ҚазПТИ), 1984 жылдан – «Металлургия процестерін фи­зи­ка-хи­ми­ялық зерттеу» (ФХИМП) болып өзгерген, осы кафедраның аға оқытушысы, 1984 – 1999 жж. – сол кафедраның до­центі, ал 1999 – 2001 жылдары – ФХИМП кафедрасының меңгерушісі қызметтерін атқарды, (қазір кафедра «Ме­­тал­лур­гия процестері және арнайы материалдар тех­но­логиясы» – МПжАМТ аталады), 2001-2004 жж. –  ҚазҰТУ докторанты. 2004 ж. 05.16.02 – «Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы» мамандығы бойынша техника ғылымының докторы ғылыми дәрежесін ізденуде диссертация қорғады. 2006 жылдан бері Байқо­ңыро­ва Ә.Ө. МПжАМТ кафедрасының меңгерушісі.

Зерттеу жұмыстарының негізгі ғылыми бағыты – түсті және сирек металдар құрамды полиметалдық кенді және техногенді шикізаттарды гидрометаллургиялық әдістермен, атап айтқанда экстракциямен және сорбциямен,  кешенді өңдеу.   

 Ғылыми зерттеулердің негізгі нәтижелері 150-ден аса жарияламаларда, 1 монографияда, 1 бро­шюрада, бес оқу құралдарында, 12 авторлық куәліктер мен ҚР алдын ала патенттерінде баяндалған; 30-дан аса Бүкілодақтық және Халықаралық конференцияларда баяндамалар жасалды. 

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 37 жыл. Осы уақыт ішінде өзі оқыған пәндер бойынша барлық сабақтар түрлері (мемлекеттік және орыс тілдерінде) игерілді және әдістемелермен қамтамасыздандырылды. Байқоңы­ро­ва Ә.Ө. зертханалық және тәжірибелік сабақтарға арналған 40 аса әдістемелік материалдардың басылуына қатысты, оның ішінде 5 оқу құралына, оның 1 мемлекеттік тілде, оқылатын пәндер бойынша типтік бағдарламаларға, жоғары білім стандартына және 240440 – «Металлургиядағы физи­ка-хи­миялық про­цестер» және 240640 – «Ұнтақ ме­тал­­лур­гия, ком­по­зициялық ма­­те­ри­алдар, қаптамаларя» мамандықтарының ти­птік жоспарларына, пәндердің 12 syllabus және ОӘК.  

Профессор Байқоңырова Ә.Ө. студенттерді оқытуда және білімін тексеруде ақпараттық технологияны кеңінен енгізуде; дәрістері, ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша рәсімделген, көрнекі және таратылатын материалдармен, эксперименттік мәліметтерді өңдеу үшін компьютерлік техника қолданылатын, мысалдар мен есептермен жүргізіледі.   

Байқоңырова Ә.Ө жетекшілік еткен студенттердің жұмыстарының нәтижелері бойынша 5 еңбек жарияланды, материалдар 13 конференцияда баяндалды, Бүкілодақтық және Республикалық байқаулар, металлургия саласындағы дипломдық жобалар және жұмыстар және магистрлік диссертациялардың Бүкілресейлік байқауының қорытындысы (2006) бойынша студенттік ғылыми жұмыстар дипломдармен және грамоталармен марапатталды.

05.16.02 – «Қара, түсті және стрек металдар ме­­­тал­лур­гиясы» мамандығы бойынша 3 техника ғылымдарының кандидатын, 2400 – «Металлур­гия» мамандығы бойынша 3 ғылым магистрін дайындады.

Профессор Байқоңырова Ә.Ө. тығыз ғылыми және өндірістік байланысты тек Қазақстанның ғылыми орталықтары мен кәсіпорындарымен емес, сонымен қатар шетелдерменде байланыста, Қазақстанның, Өзбекстанның, Ресей Федерациясының, Украинаның, Венгрияның, Грецияның алдыңғы қатарлы кәсіпорындары мен оқу орындарында стажировкадан өтті. 

Ғылыми үлесінің танылу және атақтылық дәрежелері оны халықаралық конференцияларға қатысуға шақырылуымен; конференциялардың халықаралық комитеттерінің құрамына кіргізілуімен, МИТХТ, РГП «НЦКПМС» ҚР индустрия және сауда министрлігі, А.Б. Бек­тұ­ро­в атындағы хи­ми­я ғылымы институты және ҚР ҒБМ АҚ «Жер, металлургия және байыту туралы ғылымдар орталығы» қызметкерлерімен біріккен ғылыми жұмыстарға қатысумен; Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ жанындағы докторлық диссертацияны қорғау бойынша диссертациялық Кеңестің жұмысына қатысуымен бағаланады. 

Байқоңырова Ә.Ө. институт пен университеттің қоғамдық өміріне белсенді араласады. Бірқатар жылдар курстың аға кураторы, металлургия факультетінің (МФ) деканының орынбасары, студенттерді қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы болды және аудандық және қалалық депутаттар Кеңесіне депутаттар сайлау компанияларында бақылаушы ретінде қатысты.

Жоғары білім саласындағы еңбегі үшін Байқоңырова Ә.Ө. КСРО ЖБжОАБМ «За от­­­личные успехи в работе» (1991 ж.) белгісімен, КСРО Жоғары Кеңесі Президиумының «Еңбек ардагері» медалімен (1991 ж.), «Еңбек даңқы» III степени (2004 г.), «Айрықша еңбегі үшін» (2007 ж.), «Еңбек даңқы» II степени (2009 г.) медалімен және бірнеше рет алғыстар мен грамоталармен марапатталды, оның ішінде студенттердің жұмысына ғылыми жетекшілігі үшін, «ЖОО ең үздік оқытушысы» мемлекеттік гранты берілді (2006 ж.), білім және ғылым саласындағы бақылау мен аттестаттау комитетімен профессорлық ғылыми дәреже берілді              (2007 ж.).

Редактировалось Дата:
0

Байконурова А.О. 1947 года рождения, казашка, образование высшее.

В КазНТУ Байконурова А.О. работает с 1972 г. после за­вершения Мос­ков­ско­го института тонкой химической тех­но­­­­­логии им. М.В.Ло­моносова (МИТХТ) в ка­чест­ве инженера химика-тех­но­­­­ло­га по специальности «Хими­чес­­кая технология ред­ких и рассеянных эле­мен­­тов».

С 1972 по 1975 гг. работала млад­шим научным сотрудником кафедры ме­­­тал­лур­гии легких и редких ме­тал­лов КазПТИ.

С 1975 по 1976 гг. – стажер-исследователь, с 1976 по 1979 гг. – аспи­рант при ка­федре химии и тех­но­­ло­­гии редких и рассеянных элементов  МИТХТ. В 1979 году защитила диссертацию на со­ис­кание ученой сте­пе­­­ни кан­­­­­дидата химических наук по спе­циальности 05.17.02 – «Тех­но­ло­гия редких, рас­се­ян­ных и радиоактивных ве­ществ».                                                  

По окончании аспирантуры с 1980 по 1981 гг. Байконурова А.О. рабо­та­ла пре­по­давателем ка­фед­ры теории металлургических процессов и печей (КазПТИ), с 1984 г. – в долж­нос­ти старшего преподавателя этой же кафедры, пере­име­но­ван­ной в «Фи­зи­ко-хи­ми­ческие исследования металлургических про­цес­­сов» (ФХИМП); с 1984 по 1999 гг. – до­цент этой же кафедры, в период с 1999 по 2001 г.г. – за­ве­дую­­щая ка­фед­рой ФХИМП (ныне «Ме­­тал­лур­ги­чес­кие процессы и тех­но­логия спе­ци­альных мате­риа­лов» – МПиТСМ), с 2001 по 2004 гг. –  докторант КазНТУ. В 2004 г. ею защи­ще­на диссертация на соискание ученой сте­пени док­то­­ра техни­чес­ких наук по специальности 05.16.02 – «Металлургия чер­ных, цвет­­­ных и редких металлов». С 2006 г. Байко­нуро­ва А.О. является заведующей кафедрой МПиТСМ.

Основным научным направлением исследований является комплекс­ная пе­­­­ре­ра­ботка полиметаллического рудного и техногенного сырья, отхо­дов про­изводств, со­держащих цвет­­­ные и редкие металлы, гидрометаллурги­чес­кими методами, в част­ности экстракцией и сорбцией.   

 Основные результаты научных исследований изложены в более 150 публика­ци­­ях, 1 монографии, 1 бро­шюре, пя­ти пособиях, 12 авторских свиде­тель­­­ст­вах и пред­па­тентах РК на изо­бре­те­ния; пред­став­ле­ны до­к­лады на более 30 Всесоюзных и Меж­ду­на­род­ных кон­ференциях. 

Научно-педагогический стаж – 37 лет. За это период освоены и ме­то­­ди­­чес­­­ки обес­­печены все виды занятий по читаемым дисциплинам (на государственном и рус­ском язы­ках). Бай­кону­ро­ва А.О. участ­во­ва­ла в изда­нии более 40 мето­дичес­ких ма­­териалов к ла­бо­ра­тор­ным и прак­тическим за­нятиям, в том чис­ле 5 учеб­ных по­­со­бий, 1 из них на го­су­дар­ст­­­венном языке, ти­­по­вых прог­рамм по чи­­тае­­мым дисци­пли­нам, стан­дар­тов выс­шего обра­зо­ва­ния и ти­повых пла­нов спе­­ци­аль­ностей 240440 – «Физи­ко-хи­ми­ческие про­цес­сы в ме­таллургии» и 240640 – «По­рошковая ме­тал­­лур­гия, ком­по­зици­он­ные ма­­те­ри­алы, по­кры­тия», 12 syllabus и учебно-ме­то­ди­ческих комп­лексов  дисциплин.  

Профессор Байконуровой А.О. широко внедряются информационные тех­­ноло­гии в обу­че­нии и контроле зна­ний студентов; лекции сопровож­дают­ся ил­люст­ра­ци­он­ны­ми и раз­даточными ма­териала­ми, оформленными, в том числе по ре­зуль­татам на­уч­ных ис­следований, примера­ми и задачами с ис­поль­зова­ни­ем ком­пью­терной тех­ники для об­работки экспериментальных дан­ных.   

По результатам работ студентов, руководимых Байко­нуро­вой А.О., опуб­ли­ко­ва­­но 5 трудов, материалы доложены на 13 конференциях, по итогам Все­со­юз­ных и Рес­­пуб­­ли­кан­с­ких конкурсов, Всероссийского конкурса дип­ломных проектов, дипломных работ и магистерских диссер­таций в области металлургии (2006 г.) студенческие научные работы  отмечены дипломами и грамотами.

Выпущены 3 кан­дидата технических наук по специальности  05.16.02 – «Ме­­­тал­лур­гия чер­­ных, цвет­ных и редких металлов», 3 магистра наук  по спе­­ци­аль­­нос­­ти 2400 – «Металлур­гия».

Профессор Байконурова А.О. поддерживает тесные научные и произ­вод­ственные свя­зи с ве­дущими научными центрами и предприятиями не только Казах­ста­на, но и за его пре­делами, прошла стажировки на передовых пред­приятиях и в учеб­ных за­ве­де­­ни­ях Рес­публики Ка­зах­стан, Узбекистана, Рос­сийской Фе­де­ра­ции, Ук­ра­и­ны, Венг­­рии, Греции. 

Степень признанности и извест­ности научного вклада оценивается ее приг­ла­ше­ни­ем участвовать в работе международных конференций; включе­ни­ем в состав меж­­­ду­на­род­ных ко­ми­тетов конференций, участием в  сов­­мест­ных научных работах с сотрудниками МИТХТ, РГП «НЦКПМС» Мини­стер­ст­­ва индустрии и торговли РК, Института хи­ми­чес­ких наук им. А.Б. Бек­ту­ро­ва  и АО «Центр наук о земле, металлургии и обо­га­ще­нию» МОН РК; участием в ра­бо­те дис­сер­та­цион­ного Совета по защите докторских дис­сер­та­ций при Ка­зНТУ им. К.И. Сатпаева. 

Байконурова А.О. активно участвует в общественной жизни ин­­сти­­ту­­та и университета. В течение ряда лет являлась старшим куратором кур­­­са, за­­мести­те­лем де­ка­­на металлургического факультета (МФ), ответст­вен­ным се­к­­ретарем комис­сии по приему нового набора студентов, участ­во­вала в ка­честве наблю­да­те­ля в выборной компании в депутаты районного и го­­родс­ко­­­го Совета депу­та­тов.

За заслуги в области выс­­­­шего образования Байконурова А.О. награж­де­на на­­груд­ным знаком «За от­­­личные успехи в работе» (1991 г.) МВО и ССО СССР, медалями «Ве­те­ран тру­да» (1991 г.) Президиума Верховного Совета СССР, «Еңбек даңқы» III степени (2004 г.), «Айрықша еңбегі үшін» (2007 г.), «Еңбек даңқы» II степени (2009 г.), неоднократно от­ме­ча­­­лась благо­дар­­ностями и грамотами, в том числе за на­уч­­ное ру­ко­вод­ст­во сту­­ден­­ческими ра­бо­та­ми, ей присужден государ­ствен­ный гран­т «Луч­ший пре­по­даватель ВУЗа» на 2006 г., присвоено ученое звание профессора (2007 г.) комите­том по надзору и ат­тес­тации в сфере об­разо­ва­ния и науки.

Последние записи автора

Комментарии

  • Керімбек Ғалымжан Есқараұлы
    Керімбек Ғалымжан Есқараұлы Суббота, 14 Март 2015

    Еңбегіңіз жемісті және нәтижелі бола берсін! Алар асуыңыз биік болсын!

Оставить комментарий

Гость Четверг, 20 Июнь 2019